w mln PLN Stan na dzień 31 grudnia 2016 Stan na dzień 31 grudnia 2015
Zaliczki na rzeczowe aktywa trwałe w budowie 713 1.042
Pozostałe aktywa długoterminowe 17 21
POZOSTAŁE AKTYWA, RAZEM 730 1.063

Zaliczki na rzeczowe aktywa trwałe w budowie dotyczą głównie projektów inwestycyjnych prowadzonych przez segment Energetyki Konwencjonalnej.