Uprawnienia do emisji CO2 (EUA) otrzymują jednostki wytwórcze należące do Grupy Kapitałowej PGE, które są objęte postanowieniami ustawy z dnia 12 czerwca 2015 roku o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Począwszy od 2013 roku bezwarunkowo przyznawana jest tylko część uprawnień EUA na emisje CO2 wynikające z produkcji energii cieplnej, natomiast na emisje CO2 wynikające z produkcji energii elektrycznej co do zasady nie ma bezpłatnych EUA. Na mocy art. 10c Dyrektywy 2009/29/WE wprowadzono możliwość czasowego odstępstwa (derogacji) od zasady braku nieodpłatnych przydziałów EUA na emisje CO2 związane z wytwarzaną energią elektryczną, pod warunkiem realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w Krajowym Planie Inwestycyjnym (KPI). Warunkiem otrzymania bezpłatnych uprawnień EUA na pokrycie emisji CO2 związanych z wytwarzaną energią elektryczną jest coroczne przedstawienie sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadań wymienionych w KPI.

W 2016 roku jednostki z Grupy Kapitałowej PGE otrzymały około 25 mln EUA na pokrycie emisji CO2 związanych z wytwarzaną energią elektryczną oraz około 1 mln EUA na pokrycie emisji CO2 związanych z wytwarzaną energią cieplną.

We wrześniu 2016 roku Grupa Kapitałowa PGE złożyła kolejne sprawozdania z realizacji inwestycji ujętych w KPI w celu uzyskania przydziałów EUA na emisje CO2 związane z wytwarzaną energią elektryczną w 2016 roku. Zostaną one wydane na początku 2017 roku.

W przypadku uprawnień EUA na emisje CO2 związane z wytwarzaną energią cieplną harmonogram przydziału jest odmienny – na początku 2017 roku zostaną wydane uprawnienia EUA, które posłużą na pokrycie emisji CO2 za 2017 rok.

 w mln PLN Stan na dzień 31 grudnia 2016 Stan na dzień 31 grudnia 2015
EUA Ilość (mln Mg) Wartość Ilość (mln Mg) Wartość
STAN NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 77 2.172 68 1.552
Zakup 40 937 38 1.301
Przyznane nieodpłatnie 26 - 30 -
Umorzenie (58) (760) (59) (681)
STAN NA DZIEŃ SPRAWOZDAWCZY 85 2.349 77 2.172