w mln PLN Stan na dzień 31 grudnia 2016 Stan na dzień 31 grudnia 2015
  Koszt historyczny Aktualizacja wartości Wartość księgowa netto Koszt historyczny Aktualizacja wartości Wartość księgowa netto
Materiały, w tym: 979 (52) 927 1.067 (103) 964
Materiały remontowo-eksploatacyjne 664 (33) 631 643 (80) 563
Węgiel kamienny 232 - 232 307 - 307
Mazut 15 - 15 14 - 14
Materiały inwestycyjne 14 - 14 16 - 16
Pozostałe materiały 54 (19) 35 87 (23) 64
Prawa pochodzenia energii, w tym:  602 (35) 567 831 (17) 814
Prawa majątkowe zielone 388 (33) 355 681 (14) 667
Prawa majątkowe żółte 148 (2) 146 113 (2) 111
Pozostałe prawa majątkowe 66 - 66 37 (1) 36
Towary, w tym: 44 (10) 34 66 36 102
Uprawnienia do emisji CO2 37 (8) 29 60 38 98
Pozostałe towary 7 (2) 5 6 (2) 4
Pozostałe zapasy 68 - 68 79 - 79
ZAPASY RAZEM 1.693 (97) 1.596 2.043 (84) 1.959

 w mln PLN Rok zakończony 31 grudnia 2016 Rok zakończony 31 grudnia 2015
AKTUALIZACJA WARTOŚCI ZAPASÓW NA DZIEŃ 1 STYCZNIA (84) (63)
Wycena do wartości godziwej uprawnień do emisji CO2 (46) (42)
Utworzenie odpisu (52) (55)
Rozwiązanie odpisu 66 58
Wykorzystanie odpisu 16 19
Pozostałe zmiany 3 (1)
AKTUALIZACJA WARTOŚCI ZAPASÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA (97) (84)

Uprawnienia do emisji CO2 wykazywane w pozycji zapasów obejmują uprawnienia przeznaczone do obrotu. Uprawnienia te są wykazywane w wartości godziwej. Zmiana wyceny tych uprawnień w okresie sprawozdawczym powinna być analizowana łącznie ze zmianą wyceny kontraktów terminowych (jak przedstawiono w nocie 7.4.1 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego).

Utworzenie odpisów aktualizujących dotyczyło głównie zapasów części zamiennych i materiałów w związku z ich amortyzacją lub utratą przydatności dla poszczególnych jednostek.

Jak opisano w nocie 25.5 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zapasy o wartości 51 mln PLN stanowiły zabezpieczenie spłaty zobowiązań lub zobowiązań warunkowych.