w mln PLN Stan na dzień 31 grudnia 2016 Stan na dzień 31 grudnia 2015
Różnica pomiędzy podatkową a bieżącą wartością księgową rzeczowych aktywów trwałych 2.945 2.681
Różnica pomiędzy podatkową a bieżącą wartością księgową praw majątkowych pochodzenia energii 65 107
Różnica pomiędzy podatkową a bieżącą wartością księgową aktywów finansowych 377 357
Uprawnienia do emisji CO2 439 403
Rekompensaty z tytułu rozwiązania KDT 680 671
Pozostałe 26 23
REZERWA Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO 4.532 4.242

Zmiana stanu odroczonego podatku dochodowego - rezerwa

   w mln PLN Rok zakończony 31 grudnia 2016 Rok zakończony 31 grudnia 2015
STAN NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 4.242 4.418
Zmiany w korespondencji z wynikiem finansowym 255 (172)
Zmiany w korespondencji z innymi całkowitymi dochodami 34 (4)
Pozostałe zmiany 1 -
STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 4.532 4.242
PO SKOMPENSOWANIU AKTYWA I REZERWY W POSZCZEGÓLNYCH SPÓŁKACH PODATEK ODROCZONY GRUPY PREZENTOWANY JEST JAKO:
Aktywa z tytułu podatku dochodowego 268 313
Rezerwa z tytułu podatku dochodowego (1.191) (852)