w mln PLN Stan na dzień 31 grudnia 2016 Stan na dzień 31 grudnia 2015
Różnica pomiędzy podatkową a bieżącą wartością księgową rzeczowych aktywów trwałych 1.559 1.520
Różnica pomiędzy podatkową a bieżącą wartością księgową aktywów finansowych 16 31
Różnica pomiędzy podatkową a bieżącą wartością księgową zobowiązań 272 271
Różnica pomiędzy podatkową a bieżącą wartością księgową zapasów 15 21
Rekompensaty z tytułu rozwiązania KDT 253 231
Rezerwa na koszty rekultywacji 472 605
Rezerwa na zakup uprawnień do emisji CO2 220 144
Rezerwy na świadczenia pracownicze 529 591
Pozostałe rezerwy 129 128
Nieodpłatnie otrzymana infrastruktura i otrzymane opłaty przyłączeniowe 129 141
Pozostałe 15 20
AKTYWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 3.609 3.703

Zmiana stanu odroczonego podatku dochodowego - aktywa

   w mln PLN Rok zakończony 31 grudnia 2016 Rok zakończony 31 grudnia 2015
STAN NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 3.703 2.711
Zmiany w korespondencji z wynikiem finansowym (39) 1.012
Zmiany w korespondencji z innymi całkowitymi dochodami (52) (16)
Pozostałe zmiany (3) (4)
STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 3.609 3.703