w mln PLN Stan na dzień 31 grudnia 2016 Stan na dzień 31 grudnia 2015
Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. 391 -
ElectroMobility Poland S.A. 3 -
PEC Bogatynia Sp. z o.o. 8 8
INWESTYCJE WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI 402 8
 
 w mln PLN Polska Grupa Górnicza ElectroMobility Poland PEC Bogatynia
UDZIAŁ W GŁOSACH 16,63% 25,00% 34,93%
STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016      
Aktywa obrotowe 1.008 10 3
Aktywa trwałe 6.277 - 22
Zobowiązania krótkoterminowe 2.516 - 2
Zobowiązania długoterminowe 2.442   -
AKTYWA NETTO 2.327 10 23
Udział w aktywach netto 387 3 8
Wartość firmy 4 - -
INWESTYCJE WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI 391 3 8

Kwestia zakupu udziałów w spółce Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. została szerzej opisana w nocie 33.2 niniejszego sprawozdania.