w mln PLN I kwartał niebadane II kwartał niebadane III kwartał niebadane IV kwartał niebadane Rok zakończony 31 grudnia 2016
KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM          
Amortyzacja i likwidacja 722 724 749 784 2.979
Odpisy aktualizujące 9 798 33 165 1.005
Zużycie materiałów i energii 840 655 588 734 2.817
Usługi obce 593 617 638 721 2.569
Podatki i opłaty 811 773 873 868 3.325
Koszty świadczeń pracowniczych 1.117 1.059 1.022 1.039 4.237
Pozostałe koszty rodzajowe 63 65 66 73 267
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU, RAZEM 4.155 4.691 3.969 4.384 17.199
Zmiana stanu produktów (29) 19 8 4 2
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki (264) (269) (251) (223) (1.007)
Koszty sprzedaży i dystrybucji (379) (348) (350) (352) (1.429)
Koszty ogólnego zarządu (183) (216) (163) (415) (977)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2.305 2.340 2.304 2.437 9.386
KOSZT WŁASNY SPRZEDAŻY 5.605 6.217 5.517 5.835 23.174

   w mln PLN I kwartał niebadane II kwartał niebadane III kwartał niebadane IV kwartał niebadane Rok zakończony 31 grudnia 2015
KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM          
Amortyzacja i likwidacja 812 807 694 635 2.948
Odpisy aktualizujące 24 8.867 41 107 9.039
Zużycie materiałów i energii 917 730 709 897 3.253
Usługi obce 582 618 629 724 2.553
Podatki i opłaty 762 694 721 726 2.903
Koszty świadczeń pracowniczych 1.121 1.033 1.019 1.036 4.209
Pozostałe koszty rodzajowe 59 68 78 75 280
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU, RAZEM 4.277 12.817 3.891 4.200 25.185
Zmiana stanu produktów (44) - - 32 (12)
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki (307) (372) (378) (435) (1.492)
Koszty sprzedaży i dystrybucji (395) (337) (322) (354) (1.408)
Koszty ogólnego zarządu (208) (194) (181) (242) (825)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2.225 2.011 2.130 2.252 8.618
KOSZT WŁASNY SPRZEDAŻY 5.548 13.925 5.140 5.453 30.066

W celu prawidłowej prezentacji danych za okresy kwartalne Grupa dokonała reklasyfikacji pomiędzy poszczególnymi pozycjami.

7.2.1. Koszty amortyzacji, likwidacji oraz odpisy aktualizujące

Poniżej przedstawiono ujęcie amortyzacji i likwidacji oraz odpisów aktualizujących rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne oraz nieruchomości inwestycyjne w sprawozdaniu z całkowitych dochodów.

w mln PLN Amortyzacja i likwidacja Odpisy aktualizujące
 Okres zakończony 31 grudnia 2016 Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Nieruchomości inwestycyjne RAZEM Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Nieruchomości inwestycyjne RAZEM
Koszt własny sprzedaży 2.691 84 1 2.776 489 284 3 776
Koszty sprzedaży i dystrybucji 12 5 - 17 - - - -
Koszty ogólnego zarządu 52 14 - 66 222 7 - 229
RAZEM KOSZTY AMORTYZACJI ORAZ ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH ODNIESIONE W WYNIK FINANSOWY 2.755 103 1 2.859 711 291 3 1.005
Zmiana stanu produktów 1 - - 1 - - - -
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki 119 - - 119 - - - -
RAZEM KOSZTY AMORTYZACJI ORAZ ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH 2.875 103 1 2.979 711 291 3 1.005

Jak opisano w nocie 3.2 niniejszego sprawozdania finansowego, odpisy aktualizujące zostały utworzone w głównej mierze z tytułu utraty wartości majątku wytwórczego w segmencie Energetyki Odnawialnej. Odpisy aktualizujące w poprzednim okresie dotyczyły głównie segmentu Energetyki Konwencjonalnej.

w mln PLN Amortyzacja i likwidacja Odpisy aktualizujące
 Okres zakończony 31 grudnia 2015 Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Nieruchomości inwestycyjne RAZEM Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Nieruchomości inwestycyjne RAZEM
Koszt własny sprzedaży 2.631 74 2 2.707 9.013 16 - 9.029
Koszty sprzedaży i dystrybucji 23 4 - 27 8 - - 8
Koszty ogólnego zarządu 33 11 - 44 2 - - 2
RAZEM KOSZTY AMORTYZACJI ORAZ ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH ODNIESIONE W WYNIK FINANSOWY 2.687 89 2 2.778 9.023 16 - 9.039
Zmiana stanu produktów (12) - - (12) - - - -
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki 182 - - 182 - - - -
RAZEM KOSZTY AMORTYZACJI ORAZ ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH 2.857 89 2 2.948 9.023 16 - 9.039
 

7.2.2. Zużycie materiałów i energii

   w mln PLN Rok zakończony 31 grudnia 2016 Rok zakończony 31 grudnia 2015
Koszty paliwa produkcyjnego 1.994 2.372
Zużycie materiałów remontowo eksploatacyjnych 475 474
Zużycie energii 148 156
Pozostałe 200 251
RAZEM ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII 2.817 3.253
     

7.2.3. Usługi obce

   w mln PLN Rok zakończony 31 grudnia 2016 Rok zakończony 31 grudnia 2015
Usługi przesyłowe 1.561 1.483
Usługi obce – remonty i eksploatacja 309 311
Usługi transportowe 85 84
Usługi telekomunikacyjne 232 231
Czynsze i dzierżawy 53 56
Usługi informatyczne 85 89
Usługi doradcze 31 45
Pozostałe 213 254
RAZEM KOSZTY USŁUG OBCYCH 2.569 2.553
 

7.2.4. Koszty świadczeń pracowniczych oraz struktura zatrudnienia

   w mln PLN Rok zakończony 31 grudnia 2016 Rok zakończony 31 grudnia 2015
Wynagrodzenia 3.154 3.173
Koszty ubezpieczeń społecznych 606 612
Koszty świadczeń emerytalnych 11 16
Nagrody jubileuszowe, deputaty 102 100
Inne świadczenia po okresie zatrudnienia 37 30
Zmiana wartości rezerwy na świadczenia pracownicze (146) (173)
Koszty dotyczące Programów Dobrowolnych Odejść 16 (20)
Pozostałe koszty świadczeń pracowniczych 457 471
KOSZTY ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH OGÓŁEM, W TYM: 4.237 4.209
Pozycje ujęte w koszcie własnym sprzedaży 3.123 2.984
Pozycje ujęte w kosztach sprzedaży i dystrybucji 259 233
Pozycje ujęte w kosztach ogólnego zarządu 504 512
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki 351 480

Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej PGE (w etatach) kształtowało się następująco:

  Stan na dzień 31 grudnia 2016 Stan na dzień 31 grudnia 2015
Energetyka Konwencjonalna 22.788 23.198
Energetyka Odnawialna 509 519
Obrót 2.066 2.002
Dystrybucja 10.239 10.298
Pozostałe konsolidowane spółki 2.869 2.860
RAZEM ZATRUDNIENIE 38.471 38.877