w mln PLN I kwartał niebadane II kwartał niebadane III kwartał niebadane IV kwartał niebadane Rok zakończony 31 grudnia 2016
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY          
Przychody ze sprzedaży towarów i produktów bez wyłączenia akcyzy 7.001 6.400 6.751 7.393 27.545
Podatek akcyzowy (126) (120) (122) (133) (501)
Przychody ze sprzedaży towarów i produktów, w tym: 6.875 6.280 6.629 7.260 27.044
Sprzedaż energii elektrycznej 4.678 4.608 4.847 5.039 19.172
Sprzedaż usług dystrybucyjnych 1.433 1.332 1.365 1.464 5.594
Sprzedaż ciepła 283 119 81 249 732
Sprzedaż praw majątkowych pochodzenia energii 185 (39) 59 156 361
Regulacyjne usługi systemowe 137 113 123 140 513
Sprzedaż gazu 73 58 59 106 296
Pozostała sprzedaż towarów i materiałów 86 89 95 106 376
Przychody ze sprzedaży usług 128 130 137 133 528
Przychody z tytułu rekompensat KDT 130 123 131 136 520
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY, RAZEM 7.133 6.533 6.897 7.529 28.092

   w mln PLN I kwartał niebadane II kwartał niebadane III kwartał niebadane IV kwartał niebadane Rok zakończony 31 grudnia 2015
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY          
Przychody ze sprzedaży towarów i produktów bez wyłączenia akcyzy 7.375 6.549 6.779 7.269 27.972
Podatek akcyzowy (117) (130) (130) (134) (511)
Przychody ze sprzedaży towarów i produktów, w tym: 7.258 6.419 6.649 7.135 27.461
Sprzedaż energii elektrycznej 4.988 4.540 4.844 4.874 19.246
Sprzedaż usług dystrybucyjnych 1.455 1.358 1.395 1.475 5.683
Sprzedaż ciepła 271 132 90 231 724
Sprzedaż praw majątkowych pochodzenia energii 207 122 56 215 600
Regulacyjne usługi systemowe 127 117 117 138 499
Sprzedaż gazu 101 35 35 77 248
Pozostała sprzedaż towarów i materiałów 109 115 112 125 461
Przychody ze sprzedaży usług 133 134 124 144 535
Przychody z tytułu rekompensat KDT 162 139 142 103 546
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY, RAZEM 7.553 6.692 6.915 7.382 28.542

Spadek przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej w 2016 roku w porównaniu do 2015 roku wynika głównie ze zmniejszenia wolumenu sprzedaży na rynku hurtowym oraz uzyskania niższej średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej.

Spadek przychodów ze sprzedaży praw majątkowych pochodzenia energii wynika głównie ze spadku cen tzw. „zielonych certyfikatów”.

Kwestia przychodów z tytułu rekompensat KDT została opisana w nocie 33.1 niniejszego sprawozdania finansowego.