Grupa Kapitałowa PGE identyfikuje następujące główne rodzaje ryzyka rynkowego, na które jest narażona:

  • ryzyko stopy procentowej,
  • ryzyko walutowe,
  • ryzyko cen towarów.

Obecnie Grupa Kapitałowa PGE narażona jest głównie na ryzyko zmian kursów walutowych EUR/PLN, USD/PLN i CHF/PLN oraz na ryzyko zmian referencyjnych stóp procentowych PLN, EUR, USD i CHF. Na potrzeby analizy wrażliwości na zmiany czynników ryzyka rynkowego Grupa Kapitałowa PGE wykorzystuje metodę analizy scenariuszowej, tj. scenariusze eksperckie odzwierciedlające subiektywną ocenę odnośnie kształtowania się pojedynczych czynników ryzyka rynkowego w przyszłości.

Prezentowane w niniejszym punkcie analizy scenariuszowe mają na celu analizę wpływu zmian czynników ryzyka rynkowego na skonsolidowane wyniki finansowe. W zakresie ryzyka stopy procentowej i ryzyka walutowego przedmiotem analizy są objęte wyłącznie te pozycje, które spełniają definicję instrumentów finansowych.

W analizie wrażliwości na ryzyko stopy procentowej Grupa Kapitałowa PGE stosuje równoległe przesunięcie krzywej stóp procentowych o  potencjalną możliwą zmianę referencyjnych stóp procentowych w trakcie najbliższego roku.

W przypadku analizy wrażliwości na zmiany stóp procentowych efekt zmian czynników ryzyka zostałby odniesiony w  skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów do pozycji przychodów/kosztów odsetkowych lub do pozycji aktualizacja wartości instrumentów finansowych wycenianych do wartości godziwej.

W kolejnych tabelach przedstawiono analizę wrażliwości dla każdego rodzaju ryzyka rynkowego, na które Grupa Kapitałowa PGE jest narażona na dzień sprawozdawczy, pokazując jaki wpływ na wynik finansowy brutto miałyby potencjalnie możliwe zmiany poszczególnych czynników ryzyka według klas aktywów i zobowiązań finansowych.

Wartość ekspozycji na ryzyko walutowe dla instrumentów pochodnych (forward) stanowi ich wartość nominalna wraz z naliczonymi do  dnia sprawozdawczego odsetkami, przeliczona na polskie złote według kursu zamknięcia na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz odpowiednio na dzień 31 grudnia 2015 roku, bez uwzględnienia dyskonta. Z kolei wartość księgową tych instrumentów pochodnych stanowi wycena do wartości godziwej.

Analiza wrażliwości na ryzyko walutowe

Poniższa tabela przedstawia wrażliwość instrumentów finansowych na racjonalnie możliwe do zaistnienia zmiany kursów walutowych, przy założeniu niezmienności innych czynników ryzyka.

w mln PLN
KLASY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Wartość w sprawozdaniu w PLN ANALIZA WRAŻLIWOŚCI NA RYZYKO WALUTOWE NA 31 GRUDNIA 2016 ROKU
  Wartość narażona na ryzykoEUR/PLNUSD/PLN
   wpływ na wynik finansowy/kapitaływpływ na wynik finansowy/kapitały
   +10%-10%+10%-10%
Należności z tytułu dostaw i usług i  pozostałe należności finansowe 6.562 172 17 (17) - -
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2.669 59 6 (6) - -
Instrumenty pochodne - aktywa 9 66 7 (7) - -
Instrumenty pochodne zabezpieczające CCIRS 231 3.222 291 (291) - -
Oprocentowane kredyty i pożyczki (6.171) (670) (57) 57 (10) 10
Wyemitowane obligacje (3.842) (2.842) (284) 284 - -
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe (3.589) (65) (7) 7 - -
Instrumenty pochodne - zobowiązania (30) (7) - - (1) 1
WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY     (27) 27 (11) 11
Instrumenty zabezpieczające CCIRS 231 3.222 31 (31) - -
WPŁYW NA KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY     31 (31) - -

w mln PLN
KLASY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
 
Wartość w sprawozdaniu w PLN ANALIZA WRAŻLIWOŚCI NA RYZYKO WALUTOWE NA 31 GRUDNIA 2015 ROKU
  Wartość narażona na ryzykoEUR/PLNUSD/PLNCHF/PLN
   wpływ na wynik finansowy/kapitaływpływ na wynik finansowy/kapitaływpływ na wynik finansowy/kapitały
   +10%-10%+10%-10%+10%-10%
Należności z tytułu dostaw i usług 2.548 151 15 (15) - - - -
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3.104 280 28 (28) - - - -
Instrumenty pochodne - aktywa 50 2.958 265 (265) - - - -
Oprocentowane kredyty i pożyczki (1.673) (760) (60) 60 (14) 14 (3) 3
Wyemitowane obligacje (3.734) (2.734) (273) 273 - - - -
Zobowiązania z tytułu dostaw i  usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe (3.979) (213) (21) 21 - - - -
Instrumenty pochodne - zobowiązania (89) (49) (4) 4 (1) 1 - -
WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY     (50) 50 (15) 15 (3) 3
Instrumenty zabezpieczające CCIRS 43 3.107 30 (30) - - - -
WPŁYW NA KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY     30 (30) - - - -

Analiza wrażliwości na ryzyko stopy procentowej

Grupa identyfikuje ekspozycję na ryzyko zmian stóp procentowych WIBOR, EURIBOR oraz LIBOR. Poniższa tabela przedstawia wrażliwość instrumentów finansowych na racjonalnie możliwe do zaistnienia zmiany stóp procentowych, przy założeniu niezmienności innych czynników ryzyka.

w mln PLN 

ANALIZA WRAŻLIWOŚCI NA RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ
NA 31 GRUDNIA 2016 ROKU

AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA  FINANSOWE

Wartość w sprawozdaniu

w PLN

Wartość narażona na ryzyko

WIBOR

EURIBOR

LIBOR USD

wpływ na wynik finansowy/kapitały

wpływ na wynik finansowy/kapitały

wpływ na wynik finansowy/kapitały

+50pb

-50pb

+25pb

-25pb

+25pb*

-25 pb

Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności

6.562

88

-

-

<1

<(1)

-

-

Instrumenty pochodne wyceniane w  wartości godziwej przez wynik - aktywa

365

9

-

-

-

-

-

-

Oprocentowane kredyty i pożyczki

(6.171)

(6.050)

(10)

10

(1)

1

-

-

Wyemitowane obligacje

(3.842)

(1.000)

(5)

5

-

-

-

-

Leasing

(1)

(1)

-

-

-

-

-

-

Instrumenty pochodne wyceniane w  wartości godziwej przez wynik - zobowiązania

(30)

(30)

5

(5)

-

-

<1

<(1)

WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY

 

 

(10)

10

(1)

1

-

-

Instrumenty zabezpieczające CCIRS

231

231

60

(62)

(37)

37

-

-

Instrumenty zabezpieczające IRS

125

125

128

(133)

 

 

 

 

WPŁYW NA KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY

 

 

188

(195)

(37)

37

-

-

Dla instrumentów pochodnych wartość narażoną na ryzyko stopy procentowej stanowi wartość godziwa tych instrumentów (wartość księgowa). Analiza wrażliwości dla instrumentów pochodnych CCIRS i IRS została przeprowadzona z wykorzystaniem zmiany wyceny przy przesuniętych krzywych stóp procentowych w danej walucie.

w mln PLN 

 

ANALIZA WRAŻLIWOŚCI NA RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ

NA 31 GRUDNIA 2015 ROKU

 AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE

Wartość w sprawozdaniu

w PLN

Wartość narażona na ryzyko

WIBOR

EURIBOR

LIBOR USD

wpływ na wynik finansowy/kapitały

wpływ na wynik finansowy/kapitały

wpływ na wynik finansowy/kapitały

+50pb

-50pb

+25pb

-25pb

+25pb*

-25pb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumenty pochodne wyceniane w  wartości godziwej przez wynik - aktywa

50

7

<1

<(1)

-

-

-

-

Oprocentowane kredyty i pożyczki

(1.673)

(1.519)

(4)

4

(1)

1

-

-

Wyemitowane obligacje

(3.734)

(1.000)

(5)

5

-

-

-

-

Instrumenty pochodne wyceniane w  wartości godziwej przez wynik - zobowiązania

(89)

(89)

12

(13)

-

-

(1)

1

WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY

 

 

3

(4)

(1)

1

(1)

1

Instrumenty zabezpieczające CCIRS

43

43

73

(76)

(43)

44

-

-

WPŁYW NA KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY

 

 

73

(76)

(43)

44

-

-

Analiza wrażliwości na ryzyko zmian cen towarów

Grupa identyfikuje ekspozycję na ryzyko zmian cen towarów.

Poniższa tabela przedstawia analizę wrażliwości zmian kosztów zakupu wybranych towarów w oparciu o 10% zmianę ceny:

 w mln PLN

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

TOWAR

Koszt zakupu towarów

Wpływ na wynik finansowy

Koszt zakupu towarów

Wpływ na wynik finansowy

+10%

-10%

+10%

-10%

Węgiel kamienny

1.141

114

(114)

1.315

132

(132)

Uprawnienia do emisji CO2 na własne potrzeby

937

94

(94)

1.301

130

(130)

Gaz ziemny [tys. m3]

454

45

(45)

484

48

(48)

Biomasa

190

19

(19)

333

33

(33)

Olej opałowy

41

4

(4)

38

4

(4)

RAZEM

2.763

276

(276)

3.471

347

(347)