W spółkach Grupy Kapitałowej PGE można zidentyfikować ekspozycję na ryzyko walutowe transakcyjne i translacyjne. Poniżej przedstawione zostały główne elementy stanowiące źródła ekspozycji na ryzyko walutowe Grupy:

  • wydatki inwestycyjne denominowane/indeksowane do kursów walut obcych;
  • zadłużenie denominowane w walutach obcych;
  • sprzedaż energii elektrycznej w eksporcie denominowana w walutach obcych;
  • opłaty denominowane/ indeksowane do kursów walut obcych z tytułu zakupu mocy przesyłowych;
  • transakcje zakupu i sprzedaży uprawnień do emisji CO2 i gazu oraz transakcje zakupu węgla kamiennego denominowane/ indeksowane do kursów walut obcych;
  • wydatki związane z bieżącą eksploatacją środków produkcji denominowane/ indeksowane do kursów walut obcych;
  • aktywa finansowe o charakterze lokacyjnym denominowane w walutach obcych.

Spółki z Grupy Kapitałowej PGE zawierają transakcje pochodne w zakresie instrumentów opartych o walutę wyłącznie w celu zabezpieczenia zidentyfikowanej ekspozycji na ryzyko. Tym samym w Grupie Kapitałowej PGE nie jest dozwolone, w zakresie transakcji pochodnych opartych o walutę, zawieranie transakcji spekulacyjnych, czyli takich, które zwiększają ekspozycję na ryzyko walutowe w porównaniu z ich poziomem wynikającym ze zidentyfikowanych źródeł ekspozycji i mają na celu uzyskanie dodatkowych zysków ze zmiany poziomu czynników ryzyka.

Poniższe tabele prezentują ekspozycję Grupy na ryzyko walutowe w podziale na szczególne klasy instrumentów finansowych:

 w mln PLN
Łączna wartość w sprawozdaniu w PLNPOZYCJA WALUTOWA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016
  EURUSD
  walutaPLNwalutaPLN
AKTYWA FINANSOWE          
Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności finansowe, w tym: 6.562 39 173 - -
Nabyte obligacje, weksle, bony 89 20 89 - -
Należności z tytułu dostaw i usług 2.705 19 84 - -
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2.669 13 59 - -
Instrumenty pochodne, w tym: 365 743 3.288 - -
Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 9 15 66 - -
Instrumenty zabezpieczające CCIRS 231 728 3.222 - -
ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE        
Kredyty bankowe, pożyczki, obligacje, w  tym: (10.014) (771) (3.411) (24) (101)
Oprocentowane kredyty i pożyczki (6.171) (129) (569) (24) (101)
Wyemitowane obligacje i papiery dłużne (3.842) (642) (2.842) - -
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu w tym: (3.589) (16) (65) - -
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (976) (8) (33) - -
Zobowiązania z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych (1.237) >(1) (2) - -
Pozostałe zobowiązania finansowe (123) (7) (30)    
Instrumenty pochodne, w tym: (30) - - (2) (7)
Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy (30) - - (2) (7)
POZYCJA WALUTOWA NETTO 8 44 (26) (108)

Wartość księgową instrumentów pochodnych stanowi wycena do wartości godziwej. Wartość ekspozycji na ryzyko walutowe dla instrumentów pochodnych (forward) stanowi ich wartość nominalna w walucie. Wartość ekspozycji na ryzyko walutowe dla instrumentów pochodnych CCIRS stanowi wartość w walucie zdyskontowanych przepływów pieniężnych nogi walutowej

 w mln  PLN Łączna wartość w sprawozdaniu w PLN POZYCJA WALUTOWA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015
 dane przekształcone EURUSDCHF
 walutaPLNwalutaPLNwalutaPLN
AKTYWA FINANSOWE              
Należności z tytułu dostaw i usług 2.548 36 151 - - - -
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3.104 67 280 - - - -
Instrumenty pochodne, w tym: 50 694 2.958 - - - -
Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 7 (35) (149) - - - -
Instrumenty zabezpieczające CCIRS 43 729 3.107 - - - -
ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE            
Oprocentowane kredyty i pożyczki (1.673) (140) (597) (35) (137) (6) (26)
Wyemitowane obligacje i papiery dłużne (3.734) (642) (2.734) - - - -
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu , w tym: (3.979) (50) (213) - - - -
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (1.119) (42) (178) - - - -
Zobowiązania z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych (1.633) (8) (35) - - - -
Instrumenty pochodne, w tym: (89) (9) (37) (3) (12) - -
Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy (89) (9) (37) (3) (12) - -
POZYCJA WALUTOWA NETTO   (44) (192) (38) (149) (6) (26)

Wartość księgową instrumentów pochodnych stanowi wycena do wartości godziwej. Wartość ekspozycji na ryzyko walutowe dla instrumentów pochodnych (forward) stanowi ich wartość nominalna w walucie. Wartość ekspozycji na ryzyko walutowe dla instrumentów pochodnych CCIRS stanowi wartość w walucie zdyskontowanych przepływów pieniężnych nogi walutowej.