Spółki Grupy Kapitałowej PGE są narażone na ryzyko stopy procentowej na skutek finansowania swojej działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej poprzez pozyskiwanie zadłużenia oprocentowanego według zmiennej stopy procentowej lub poprzez inwestycje w aktywa finansowe oprocentowane według zmiennej lub stałej stopy procentowej. Z drugiej strony finansowanie działalności poprzez pozyskiwanie zadłużenia według stałej stopy procentowej wiąże się z ryzykiem utraconych korzyści w przypadku spadku stóp procentowych.

Narażenie Grupy Kapitałowej PGE na ryzyko wywołane zmianami stóp procentowych dotyczy inwestycji w instrumenty dłużne, zobowiązań z tytułu otrzymanych kredytów oraz zmiany wartości godziwej instrumentów pochodnych typu swap.

Obligacje wyemitowane na kwotę 1 mld PLN w ramach Programu emisji obligacji na kwotę 5 mld PLN są obligacjami oprocentowanymi według zmiennej stopy procentowej w PLN. Płatności z tytułu tych obligacji są zabezpieczone za pomocą instrumentów zabezpieczających IRS. Obligacje wyemitowane w ramach Programu Emisji Euroobligacji Średnioterminowych są obligacjami oprocentowanymi według stałej stopy procentowej w EUR. Płatności z tytułu tych obligacji są zabezpieczone za pomocą instrumentów zabezpieczających CCIRS. Programy emisji obligacji są opisane w nocie 25.1.4, zaś instrumenty zabezpieczające są opisane w nocie 25.1.2 niniejszego sprawozdania finansowego. Zaciągnięte finansowanie w formie kredytu długoterminowego w wysokości 1 mld PLN w ramach Umowy Kredytowej zawartej w dniu 17 grudnia 2014 roku z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz kredytu konsorcjalnego (transza terminowa) w wysokości 3,63 mld PLN w ramach Umowy Kredytowej z dnia 7 września 2015 roku, są instrumentami oprocentowanymi według zmiennej stopy procentowej w PLN. Płatności z tytułu niniejszych kredytów są zabezpieczone za pomocą instrumentów zabezpieczających IRS, opisanych w nocie 25.1.2.

Spółki z Grupy Kapitałowej PGE zawierają transakcje pochodne w zakresie instrumentów opartych o stopę procentową wyłącznie w celu zabezpieczenia zidentyfikowanej ekspozycji na ryzyko. Tym samym w Grupie Kapitałowej PGE nie jest dozwolone, w zakresie transakcji pochodnych opartych o stopę procentową, zawieranie transakcji spekulacyjnych, czyli takich, które zwiększają ekspozycję na ryzyko stopy procentowej w porównaniu z ich poziomem wynikającym ze zidentyfikowanych źródeł ekspozycji spółek i mają na celu uzyskanie dodatkowych zysków ze zmiany poziomu czynników ryzyka.

Ekspozycja Grupy Kapitałowej PGE na ryzyko stopy procentowej oraz koncentrację tego ryzyka w podziale na waluty:

 w mln PLNRodzaj oprocentowaniaStan na dzień 31 grudnia 2016Stan na dzień 31 grudnia 2015
Instrumenty pochodne – aktywa, narażone na ryzyko stopy procentowej PLN Stałe - -
    Zmienne 125 -
  Inne waluty Stałe - -
    Zmienne 240 50
Lokaty, środki pieniężne oraz papiery dłużne PLN Stałe 5.046 2.948
    Zmienne - -
  Inne waluty Stałe 59 281
    Zmienne 89 -
Instrumenty pochodne – zobowiązania, narażone na ryzyko stopy procentowej PLN Stałe - -
    Zmienne (23) (43)
  Inne waluty Stałe - -
    Zmienne (7) (46)
Kredyty, pożyczki i wyemitowane obligacje, leasing PLN Stałe (121) (156)
    Zmienne (6.381) (1.759)
  Inne waluty Stałe (2.842) (2.734)
    Zmienne (670) (760)
Ekspozycja netto PLN Stałe 4.925 2.792
    Zmienne (6.279) (1.802)
  Inne waluty Stałe (2.783) (2.453)
    Zmienne (348) (756)
       

Oprocentowanie instrumentów finansowych o zmiennym oprocentowaniu jest aktualizowane w okresach krótszych niż rok. Odsetki od instrumentów finansowych o stałym oprocentowaniu są stałe przez cały okres do upływu terminu zapadalności/wymagalności tych instrumentów.