Głównym zadaniem w procesie zarządzania ryzykiem płynności Grupy Kapitałowej PGE jest planowanie i cykliczne raportowanie płynności PGE S.A. oraz spółek zależnych. Grupa Kapitałowa PGE monitoruje ryzyko utraty płynności przy pomocy prognoz przepływów pieniężnych w zakresie prowadzonej działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej. Celem Grupy Kapitałowej PGE jest utrzymanie równowagi pomiędzy ciągłością a elastycznością finansowania poprzez korzystanie z rozmaitych źródeł finansowania takich jak: kredyty w rachunku bieżącym, terminowe i inwestycyjne, obligacje krajowe i  euroobligacje. Ponadto jednostka dominująca prowadzi bieżący monitoring realizacji kowenantów ujętych w umowach o finansowanie oraz ich prognozę w kolejnych okresach.

Czynności te pozwalają na określenie zdolności Grupy Kapitałowej PGE do zadłużania się i zapewniają zdolność do regulowania zobowiązań w długim horyzoncie czasowym. Mają również wpływ na określenie jej możliwości inwestycyjnych.

W Grupie Kapitałowej PGE obowiązuje centralny model finansowania, zgodnie z którym co do zasady umowy finansowania zewnętrznego zawierane są przez PGE S.A. Spółki zależne w Grupie Kapitałowej PGE korzystają z różnych źródeł finansowania wewnątrzgrupowego takich jak: pożyczki, obligacje czy umowy konsolidacji rachunków bankowych oraz umowy zarządzania środkami pieniężnymi w grupie rachunków (cash pooling rzeczywisty).

Tabela poniżej przedstawia wymagalność zobowiązań finansowych Grupy na dni sprawozdawcze według daty wymagalności na podstawie umownych niezdyskontowanych płatności.

w mln PLN
STAN NA 31 GRUDNIA 201
6
Wartość w sprawozdaniu Razem płatności Poniżej 3 miesięcy Od 3 do 12 miesięcy Od 1 roku do 5 lat Powyżej 5 lat
Kredyty i pożyczki 6.171 6.887 69 278 2.084 4.456
Wyemitowane obligacje 3.842 4.206 - 79 3.370 757
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe 3.589 3.589 2.263 1.293 33 -
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego i umów dzierżawy z opcją zakupu 1 1 - 1 - -
Instrumenty pochodne wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 30 30 - 20 10 -
RAZEM 13.633 14.713 2.332 1.671 5.497 5.213
 
w mln PLN
STAN NA 31 GRUDNIA 2015
Wartość w sprawozdaniu Razem płatności Poniżej 3 miesięcy Od 3 do 12 miesięcy Od 1 roku do 5 lat Powyżej 5 lat
Kredyty i pożyczki 1.673 1.847 36 194 877 740
Wyemitowane obligacje 3.734 4.166 - 77 3.342 747
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe 3.979 3.979 2.780 1.165 34 -
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego i umów dzierżawy z opcją zakupu 2 2 - 1 1 -
Instrumenty pochodne wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 89 92 1 57 34 -
RAZEM 9.477 10.086 2.817 1.494 4.288 1.487