Poniżej przedstawiono łączny wpływ poszczególnych kategorii instrumentów finansowych na przychody i koszty finansowe.

w mln PLN
Rok zakończony
31 grudnia 2016
Środki pieniężneInstrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwejInstrumenty pochodne zabezpieczająceAktywa finansowe dostępne do sprzedażyPożyczki i  należnościZobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztuRAZEM
Dywidendy - - - 2 - - 2
Przychody/ (Koszty) z tytułu odsetek 22 (23) (61) - 28 (42) (76)
Różnice kursowe 11 - 107 - 3 (140) (19)
Rozwiązanie odpisów/ aktualizacja wyceny - 25 1 - 91 - 117
Utworzenie odpisów/ aktualizacja wyceny - (10) - - (2) - (12)
OGÓŁEM ZYSK/ (STRATA) 33 (8) 47 2 120 (182) 12
 
w mln PLN
Rok zakończony
31 grudnia 2015
Środki pieniężneInstrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwejInstrumenty pochodne zabezpieczająceAktywa finansowe dostępne do sprzedażyPożyczki i  należnościZobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztuRAZEM
Dywidendy - - - 1 - - 1
Przychody/ (Koszty) z tytułu odsetek 74 (24) (62) - 26 (34) (20)
Różnice kursowe - - (1) - (2) (27) (30)
Rozwiązanie odpisów aktualizujących - 32 - - 1 - 33
Utworzenie odpisów aktualizujących - - - - (5) - (5)
Zysk ze zbycia inwestycji -     15 - - 15
OGÓŁEM ZYSK/ (STRATA) 74 8 (63) 16 20 (61) (6)