Zapasy

Grupa posiada uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych, z których część jest nabyta w celu realizacji zysków z tytułu wahań cen rynkowych. Ta część uprawnień do emisji jest ujmowana w pozycji zapasów w wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży, rozchód wycenia się wg szczegółowej identyfikacji. Wartość godziwa ustalana jest na podstawie notowań rynkowych (Poziom 1).

Instrumenty pochodne

Grupa wycenia instrumenty pochodne w wartości godziwej przy zastosowaniu modeli wyceny instrumentów finansowych, wykorzystując ogólnie dostępne kursy walutowe, stopy procentowe, krzywe dyskontowe w poszczególnych walutach (obowiązujące również dla towarów, których ceny wyrażone są w tych walutach) pochodzące z aktywnych rynków. Wartość godziwa instrumentów pochodnych ustalana jest w  oparciu o zdyskontowane przyszłe przepływy z tytułu zawartych transakcji kalkulowane w oparciu o różnicę między ceną terminową a  transakcyjną. Terminowych kursów wymiany walut nie modeluje się jako osobnego czynnika ryzyka, ale wyprowadza z kursu spot i  odpowiedniej terminowej stopy procentowej dla waluty obcej w stosunku do PLN.

W kategorii aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik Grupa wykazuje instrumenty finansowe związane z handlem prawami do emisji gazów cieplarnianych – forward walutowy i towarowy, transakcje zabezpieczające IRS zamieniające zmienną stopę w USD na stałą stopę w USD oraz transakcje zabezpieczające IRS zamieniające zmienną stopę w PLN na stałą stopę w PLN (Poziom 2).

Dodatkowo Grupa prezentuje instrument pochodny zabezpieczający kurs walutowy oraz stopę procentową CCIRS (Poziom 2).

 w mln PLNStan na dzień 31 grudnia 2016Stan na dzień 31 grudnia 2015
HIERARCHIA WARTOŚCI GODZIWEJPoziom 1Poziom 2Poziom 1Poziom 2
Uprawnienia do emisji CO2 29 - 98 -
Zapasy 29 - 98 -
Forward walutowy - 1 - 7
Forward towarowy - 8 - -
Wycena transakcji CCIRS - 231 - 43
Wycena transakcji IRS - 125 - -
Aktywa finansowe - 365 - 50
Forward walutowy - - - 1
Forward towarowy - - - 33
Wycena transakcji IRS - 30 - 55
Zobowiązania finansowe - 30 - 89

Zapasy zostały opisane w nocie 14 niniejszego sprawozdania finansowego, natomiast instrumenty pochodne zostały zaprezentowane w nocie 25.1.2 niniejszego sprawozdania finansowego. W okresie sprawozdawczym i okresie porównawczym nie wystąpiły przesunięcia instrumentów finansowych pomiędzy pierwszym i  drugim poziomem hierarchii wartości godziwej.

Poniżej przedstawiono warunki poszczególnych instrumentów pochodnych.

 w mln PLNStan na dzień 31 grudnia 2016Stan na dzień 31 grudnia 2015 
 Wartość  w sprawozdaniu finansowym w PLNNominał instrumentu w walucie oryginalnejWartość w sprawozdaniu finansowym w PLNNominał instrumentu w walucie oryginalnejZapadalność
Forward walutowy - EUR 1 17 7 66 do styczeń 2018
Forward towarowy sprzedaż EUA - EUR 8 9 - - do grudnia 2017
Forward towarowy zakup EUA - EUR   - - - do grudnia 2017
CCIRS – EUR na PLN 231 514 43 514 do czerwca 2019
    144   144 do lipca 2029
IRS – stopa % na PLN 125 3.630 - - do września 2023
    1.000 - - do grudnia 2027
Aktywa finansowe 365   50    
Forward walutowy - EUR - 1 (1) 6 do stycznia 2018
Forward towarowy sprzedaż - EUA - EUR - - (33) 25 do grudnia 2017
Forward towarowy zakup - EUA - EUR   -   10 do grudnia 2017
IRS - stopa % PLN (23) 1.000 (43) 1.000 do czerwca 2018
IRS - stopa % USD (7) - (12) 3 do sierpnia 2016
    24   32 do maja 2019
Zobowiązania finansowe (30)   (89)