PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („jednostka dominująca”, „Spółka”, „PGE S.A.”) została utworzona aktem notarialnym z dnia 2 sierpnia 1990 roku i zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy, w dniu 28 września 1990 roku. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000059307. Siedziba jednostki dominującej znajduje się w Warszawie przy ul. Mysiej 2.

W skład Zarządu Spółki na dzień 1 stycznia 2016 roku wchodzili:

 • Marek Woszczyk – Prezes Zarządu,
 • Jacek Drozd – Wiceprezes Zarządu,
 • Grzegorz Krystek – Wiceprezes Zarządu,
 • Dariusz Marzec – Wiceprezes Zarządu.

Od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku w składzie Zarządu miały miejsce następujące zmiany:

 • 29 stycznia 2016 roku Rada Nadzorcza odwołała pana Jacka Drozda oraz pana Dariusza Marca ze składu Zarządu oraz oddelegowała Członka Rady Nadzorczej, pana Marka Pastuszko do czasowego pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu na okres trzech miesięcy.
 • 25 lutego 2016 roku Rada Nadzorcza odwołała oddelegowanie pana Marka Pastuszko do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu i powołała go w skład Zarządu, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.
 • 26 lutego 2016 roku Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu pana Emila Wojtowicza, powierzając mu z dniem 15 marca 2016 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz pana Ryszarda Wasiłka, powierzając mu z dniem 7 marca 2016 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu.
 • 2 marca 2016 roku pan Marek Woszczyk oraz pan Grzegorz Krystek złożyli rezygnację z dniem 30 marca 2016 roku z pełnienia funkcji w Zarządzie.
 • 22 marca 2016 roku pan Paweł Śliwa złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, natomiast Rada Nadzorcza powołała czterech Członków Zarządu od dnia 31 marca 2016 roku: pana Henryka Baranowskiego, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu a panią Martę Gajęcką, pana Bolesława Jankowskiego oraz pana Pawła Śliwę na stanowiska Wiceprezesów Zarządu.

W dniu 31 grudnia 2016 roku skład Zarządu Spółki był następujący:

 • Henryk Baranowski – Prezes Zarządu,
 • Marta Gajęcka – Wiceprezes Zarządu,
 • Bolesław Jankowski – Wiceprezes Zarządu,
 • Marek Pastuszko – Wiceprezes Zarządu,
 • Paweł Śliwa – Wiceprezes Zarządu,
 • Ryszard Wasiłek – Wiceprezes Zarządu,
 • Emil Wojtowicz – Wiceprezes Zarządu.

Po dniu sprawozdawczym, 13 lutego 2017 roku Rada Nadzorcza odwołała ze składu Zarządu Spółki wszystkich członków Zarządu z dniem 13 lutego 2017 roku. Jednocześnie Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu X kadencji z dniem 14 lutego 2017 roku pana Henryka Baranowskiego, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu oraz pana Bolesława Jankowskiego, pana Wojciecha Kowalczyka, pana Marka Pastuszko, pana Pawła Śliwę, pana Ryszarda Wasiłka, pana Emila Wojtowicza na stanowiska Wiceprezesów Zarządu.

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania finansowego skład Zarządu Spółki jest następujący:

 • Henryk Baranowski – Prezes Zarządu,
 • Bolesław Jankowski – Wiceprezes Zarządu,
 • Wojciech Kowalczyk – Wiceprezes Zarządu,
 • Marek Pastuszko – Wiceprezes Zarządu,
 • Paweł Śliwa – Wiceprezes Zarządu,
 • Ryszard Wasiłek – Wiceprezes Zarządu,
 • Emil Wojtowicz – Wiceprezes Zarządu.

Struktura własnościowa

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku struktura akcjonariatu jednostki dominującej jest następująca:

  Skarb Państwa Pozostali akcjonariusze Razem
Stan na dzień 31 grudnia 2015 roku 58,39% 41,61% 100,00%
Stan na dzień 31 grudnia 2016 roku 57,39% 42,61% 100,00%

Struktura własnościowa na poszczególne dni sprawozdawcze została zaprezentowana na podstawie informacji dostępnych Spółce.

Z dniem 30 marca 2016 roku Skarb Państwa przeniósł na rzecz innego podmiotu 18.697.608 akcji, stanowiących 1% kapitału zakładowego Spółki. Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem z Ministerstwa Skarbu Państwa po przeprowadzeniu transakcji, udział Skarbu Państwa w kapitale Spółki wynosi 57,39%. Według informacji dostępnych Spółce na dzień publikacji niniejszego sprawozdania finansowego jedynym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu PGE S.A. był Skarb Państwa.