W poprzednich okresach sprawozdawczych Grupa Kapitałowa PGE dokonywała istotnych odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych segmentu Energetyka Konwencjonalna. W bieżącym okresie sprawozdawczym Grupa dokonała analizy przesłanek w celu weryfikacji, czy mogła nastąpić dalsza utrata wartości tych aktywów lub odwrócenie wcześniej ujętych odpisów.

Najważniejsze analizowane czynniki obejmowały:

  • analizę realizacji planu finansowego w 2016 roku,
  • potwierdzenie aktualności planu inwestycyjnego,
  • analizę ceny energii elektrycznej w kontraktach zawieranych na kolejne lata,
  • analizę prawidłowości założeń dotyczących tzw. rynku mocy, wsparcia kogeneracji po 2018 roku oraz przydziałów darmowych uprawnień do emisji CO2,
  • przegląd szacunków marż na produkcji i sprzedaży energii elektrycznej w przyszłych okresach, w świetle najświeższych prognoz cen energii, węgla kamiennego oraz uprawnień do emisji CO2.

Przeprowadzona analiza wskazała, iż konwencjonalne jednostki wytwórcze realizują plan finansowy zgodnie z założeniami. Dostępne Grupie Kapitałowej PGE nowe prognozy cen energii elektrycznej, węgla kamiennego czy uprawnień do emisji CO2 nie powodują istotnej zmiany prognozy realizowanych marż. Jednocześnie zdaniem Grupy Kapitałowej PGE przyjęte w 2015 roku założenia dotyczące rynku mocy, wsparcia kogeneracji oraz wolumenów darmowych uprawnień do emisji CO2 są aktualne również na 31 grudnia 2016 roku. W przypadku EC Szczecin zgodnie ze stanowiskiem Grupy wypowiedzenie kontraktu przez Enea, opisane w nocie nr 28.4, jest nieskuteczne i Grupa będzie dochodzić na drodze sądowej wznowienia realizacji kontraktu lub uzyskania odszkodowania zgodnie z zapisami umowy na dostawy praw majątkowych do Enea. W związku z powyższym zdaniem Grupy Kapitałowej PGE, na dzień sprawozdawczy nie występują przesłanki do dokonania kolejnych odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych segmentu Energetyka Konwencjonalna ani do odwrócenia odpisów ujętych w poprzednich okresach.

Niektóre istotne założenia regulacyjne przyjęte w powyższej analizie znajdują się poza kontrolą Grupy Kapitałowej PGE i ich realizacja w przyszłości jest niepewna. Dotyczy to w szczególności kwestii związanych z finalnym kształtem polskiego rynku mocy i jego notyfikacją w Komisji Europejskiej, wsparciem dla kogeneracji po 2018 roku, czy przydziałów darmowych uprawnień do emisji CO2 po 2020 roku. W tych obszarach Grupa bazuje na obecnych założeniach, co do rozwoju regulacji, które są obarczone ryzykiem. Zmiana tych regulacji w przyszłości, w stosunku do obecnych oczekiwań PGE, może mieć wpływ na ocenę wartości odzyskiwalnej majątku wytwórczego segmentu Energetyka Konwencjonalna.