Jak opisano w nocie 33.2 w bieżącym okresie Grupa nabyła udziały w spółce Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. (PGG). Rozliczenie nabycia przedstawia się następująco:

 w mln PLN Cena nabycia Udział w wartości godziwej aktywów netto Wartość firmy
Etap 1 (15,66%) 361 361 -
Etap 2 (0,97%) 83 79 4
Razem Etap 1 + Etap 2 (16,63%) 444 440 4

Trzeci etap nabycia udziałów w PGG miał miejsce 1 lutego 2017 roku.