Nowe standardy i interpretacje, które weszły w życie 1 stycznia 2016 roku

  • Zmiany do MSR 19 Programy określonych świadczeń: Składki pracownicze;
  • Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2010-2012;
  • Zmiany do MSSF 11 Rozliczenie nabycia udziału we wspólnej działalności;
  • Zmiany do MSR 16 oraz MSR 38 Wyjaśnienie dopuszczalnych metod amortyzacji;
  • Zmiany do MSR 16 i MSR 41 Rolnictwo: rośliny produkcyjne;
  • Zmiany do MSR 27 Metoda praw własności w jednostkowym sprawozdaniu finansowym;
  • Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2012-2014;
  • Zmiany do MSR 1 Ujawnienia;
  • Zmiany do MSSF 10, MSSF 12 i MSR 28 Doprecyzowanie zapisów dotyczących ujęcia jednostek inwestycyjnych w konsolidacji.

Powyższe zmiany nie miały wpływu na stosowaną politykę rachunkowości i nie wymagały zmian sprawozdania finansowego.