W okresie sprawozdawczym Grupę Kapitałową PGE tworzyły następujące spółki bezpośrednio i pośrednio zależne objęte konsolidacją:

Nazwa jednostki Jednostka posiadająca udziały Udział spółek Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2016 Udział spółek Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2015
SEGMENT: OBRÓT      
1 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Warszawa Jednostka dominująca
2 PGE Dom Maklerski S.A. Warszawa PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100,00% 100,00%
3 PGE Trading GmbH Berlin PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100,00% 100,00%
4 PGE Obrót S.A. Rzeszów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100,00% 100,00%
5 ENESTA sp. z o.o. Stalowa Wola PGE Obrót S.A. 87,33% 87,33%
SEGMENT: ENERGETYKA KONWENCJONALNA
6 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Bełchatów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 99,98% 99,96%
7 ELBIS sp. z o.o. Rogowiec PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100,00% 100,00%
8 MEGAZEC sp. z o.o. Bydgoszcz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100,00% 100,00%
9 MegaSerwis sp. z o.o. Bogatynia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100,00% 100,00%
10 „ELMEN” sp. z o.o. Rogowiec PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100,00% 100,00%
11 Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „ELTUR-SERWIS” sp. z o.o. Bogatynia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100,00% 100,00%
12 Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „TOP SERWIS” sp. z o.o. Bogatynia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100,00% 100,00%
13 Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe „BETRANS” sp. z o.o. Bełchatów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100,00% 100,00%
14 Przedsiębiorstwo Wulkanizacji Taśm i Produkcji Wyrobów Gumowych BESTGUM POLSKA sp. z o.o. Rogowiec PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100,00% 100,00%
15 RAMB sp. z o.o. Piaski  PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100,00% -
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - 100,00%
16 EPORE sp. z o.o. Bogatynia PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. 85,38% 85,38%
17 „Energoserwis – Kleszczów” sp. z o.o. Rogowiec PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. 51,00% 51,00%
18 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. Zgierz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. 50,98% 50,98%
SEGMENT: ENERGETYKA ODNAWIALNA    
19 PGE Energia Odnawialna S.A. Warszawa PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100,00% 100,00%
20 Elektrownia Wiatrowa Baltica-1 sp. z o.o. Warszawa PGE Energia Odnawialna S.A. 100,00% 100,00%
21 Elektrownia Wiatrowa Baltica-2 sp. z o.o. Warszawa PGE Energia Odnawialna S.A. 100,00% 100,00%
22 Elektrownia Wiatrowa Baltica-3 sp. z o.o. Warszawa PGE Energia Odnawialna S.A. 100,00% 100,00%
23 PGE Energia Natury sp. z o.o. Warszawa PGE Energia Odnawialna S.A. 100,00% 100,00%
PGE Energia Natury Omikron sp. z o.o. Warszawa PGE Energia Odnawialna S.A. - 100,00%
24 PGE Energia Natury PEW sp. z o.o. Warszawa PGE Energia Odnawialna S.A. 100,00% 100,00%
SEGMENT: DYSTRYBUCJA      
25 PGE Dystrybucja S.A. Lublin PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100,00% 100,00%
SEGMENT: DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁA      
26 PGE EJ 1 sp. z o.o. Warszawa PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 70,00% 70,00%
27 PGE Systemy S.A. Warszawa PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100,00% 100,00%
28 EXATEL S.A. Warszawa PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100,00% 100,00%
29 PGE Sweden AB (publ) Sztokholm PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100,00% 100,00%
30 PGE Obsługa Księgowo-Kadrowa sp. z o.o. Lublin PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100,00% 100,00%
31 „Elbest” sp. z o.o. Bełchatów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100,00% 100,00%
32 Elbest Security sp. z o.o. Bełchatów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100,00% 100,00%
33 PGE Inwest 2 sp. z o.o. Warszawa PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100,00% 100,00%
PGE Inwest 4 sp. z o.o. Warszawa PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. - 100,00%
34 PGE Inwest 5 sp. z o.o. Warszawa PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100,00% 100,00%
35 PGE Inwest 6 sp. z o.o. Warszawa PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100,00% 100,00%
36 PGE Inwest 7 sp. z o.o. Warszawa PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100,00% 100,00%
37 PGE Inwest 8 sp. z o.o. Warszawa PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100,00% 100,00%
38 PGE Inwest 9 sp. z o.o. Warszawa PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100,00% 100,00%
39 PGE Inwest 10 sp. z o.o. Warszawa PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100,00% 100,00%
40 PGE Inwest 11 sp. z o.o. Warszawa PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100,00% 100,00%
41 PGE Inwest 12 sp. z o.o. Warszawa PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100,00% 100,00%
42 PGE Inwest 13 sp. z o.o. Warszawa PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100,00% 100,00%
43 PGE Inwest 14 sp. z o.o. Warszawa PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100,00% 100,00%
44 PGE Inwest 15 sp. z o.o. Warszawa PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100,00% 100,00%
45 PGE Inwest 16 sp. z o.o. Warszawa PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100,00% 100,00%
46 PGE Inwest 17 sp. z o.o. Warszawa PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100,00% -
47 PGE Inwest 18 sp. z o.o. Warszawa PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100,00% -
48 PGE Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Warszawa PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100,00% -
49 ENERGO-TEL S.A. Warszawa EXATEL S.A. 100,00% 100,00%
50 BIO-ENERGIA sp. z o.o. Warszawa PGE Energia Odnawialna S.A. 100,00% 100,00%
51 Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe „ETRA” sp. z o.o. Białystok PGE Dystrybucja S.A. 100,00% 100,00%
52 Energetyczne Systemy Pomiarowe sp. z o.o. Białystok PGE Dystrybucja S.A. 100,00% 100,00%

W powyższej tabeli ujęto następujące zmiany w strukturze spółek Grupy Kapitałowej PGE, podlegających konsolidacji metodą pełną, które miały miejsce w ciągu roku zakończonego dnia 31 grudnia 2016 roku:

  • 10 marca 2016 roku zawarta została pomiędzy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. a PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. umowa zakupu 100% udziałów spółki zależnej RAMB sp. z o.o. Transakcja nie miała wpływu na niniejsze sprawozdanie finansowe.
  • 17 sierpnia 2016 roku Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników PGE Energia Natury PEW sp. z o.o. i PGE Energia Natury Omikron sp. z o.o. (spółki zależne od PGE Energia Odnawialna S.A.) podjęły uchwały w sprawie połączenia PGE Energia Natury PEW sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) ze spółką PGE Energia Natury Omikron sp. z o.o. (Spółka Przejmowana). Połączenie spółek nastąpiło poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej oraz rozwiązania Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji. W dniu 31 sierpnia 2016 roku połączenie spółek zostało zarejestrowane w KRS, a Spółka Przejmowana została wykreślona z KRS. Połączenie nie miało wpływu na niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
  • 15 września 2016 roku PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zawiązała dwie spółki kapitałowe: PGE Inwest 17 sp. z o.o. oraz PGE Inwest 18 sp. z o.o. Kapitał zakładowy każdej ze spółek wynosi 10.000 PLN. Spółki zostały zarejestrowane w KRS: PGE Inwest 17 sp. z o.o. dnia 20 października 2016 roku oraz PGE Inwest 18 sp. z o.o. dnia 19 października 2016 roku.
  • 19 września 2016 roku Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników PGE Inwest 4 sp. z o.o. i RAMB sp. z o.o. (spółki zależne od PGE S.A.) podjęły uchwały w sprawie połączenia PGE Inwest 4 sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) ze spółką RAMB sp. z o.o. (Spółka Przejmowana). Połączenie zostało zarejestrowane w KRS w dniu 16 grudnia 2016 roku. Połączenie nie miało wpływy na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Po połączeniu spółka zmieniła nazwę z PGE Inwest 4 sp. z o.o. na RAMB sp. z o.o.
  • 29 grudnia 2016 roku PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zawiązała spółkę PGE Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Spółka została zarejestrowana w KRS 27 stycznia 2017 roku.

Dodatkowo w dniu 31 maja 2016 roku PGE S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) podpisały list intencyjny, w którym wyrażają wolę współpracy mającej na celu zbycie przez PGE na rzecz PGZ akcji spółki Exatel. Ponieważ nie zostały spełnione przesłanki wynikające z MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana, akcje spółki Exatel są wykazywane i konsolidowane na dotychczasowych zasadach.

Po dniu sprawozdawczym miały miejsce następujące zdarzenia:

  • 1 lutego 2017 roku PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zawiązała spółkę PGE Inwest 19 sp. z o.o. Spółka została zarejestrowana w KRS w dniu 24 lutego 2017 roku.