Wskaźnik GRI

Zasady Global Compact

Strona

Strategia i analiza

G4-1

Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju dla organizacji i zaadresowania kwestii zrównoważonego rozwoju w strategii

 

Wywiad z Prezesem Zarządu

Profil organizacji

G4-3

Nazwa organizacji

 

Wprowadzenie: Czym jest PGE

G4-4

Główne produkty/usługi

 

Wprowadzenie: Czym jest PGE

G4-5

Lokalizacja siedziby głównej organizacji

 

Polska, Warszawa

G4-6

Liczba krajów, w których działa organizacja

 

Grupa PGE działa głównie na terenie Polski

G4-7

Forma własności i struktura prawna organizacji

 

Ład Korporacyjny: Główne zasady

G4-9

Skala działalności organizacji

 

Wprowadzenie: Czym jest PGE

G4-10

Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia i rodzaju umowy o pracę, z podziałem na płeć

GC-6

Pracownicy: Strategia HR

Dane Interaktywne

G4-12

Opis łańcucha dostaw

 

Wprowadzenie: Czym jest PGE

G4-14

Zarządzanie ryzykiem w organizacji

GC-10

Ryzyko: Zarządzanie ryzykiem w organizacji

G4-15

Ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy zewnętrzne przyjęte lub popierane przez organizację

GC-1  GC-2

Public affairs: Instytucje europejskie

G4-16

Lista branżowych stowarzyszeń państwowych
i międzynarodowych

 

Public affairs: Instytucje europejskie

G4-24

Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację

 

Partnerstwo: Nasi interesariusze

G4-26

Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy

 

Partnerstwo: Nasi interesariusze

G4-28

Okres objęty raportowaniem

  1.01.2016 - 31.12.2016

G4-30

Cykl raportowania

  roczny

G4-32

Indeks treści GRI

 

Tabela GRI

G4-34

Struktura zarządcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ zarządczy, odpowiedzialnymi za poszczególne zadania

 

Ład Korporacyjny: Główne zasady


Ład Korporacyjny: Walne Zgromadzenie


Ład Korporacyjny: Rada Nadzorcza i Komitety


Ład Korporacyjny: Zarząd

G4-56

Wartości, zasady, standardy i normy zachowania organizacji takie jak kodeks postępowania lub kodeks etyki

GC-10

Kultura organizacyjna: Strategia i kultura


Kultura organizacyjna: Kodeks etyki

G4-EU1

Zainstalowana moc w podziale na podstawowe źródła energii oraz poziom regulacji

 

PGE w 2016 i perspektywy: Energetyka Konwencjonalna


PGE w 2016 i perspektywy: Energetyka Odnawialna

G4-EU2

Wyprodukowana energia netto w podziale na źródła energii oraz wymagania regulatora

 

PGE w 2016 i perspektywy: Energetyka Konwencjonalna


PGE w 2016 i perspektywy: Energetyka Odnawialna

G4-EU3

Liczba kont klientów indywidualnych, instytucjonalnych i komercyjnych

 

Klient: Kim są nasi klienci?

G4-EU4

Długość naziemnych i podziemnych linii sieci przesyłu oraz dystrybucji energii według wymagań regulatora

 

PGE w 2016 i perspektywy: Dystrybucja

G4-EU5

Alokacja uprawnień do emisji dwutlenku węgla bądź jego ekwiwalentu według podziału na systemy handlu emisjami

 

Środowisko naturalne: Niższe emisje

Diagnoza: Rynki

Wskaźniki w obszarze ekonomicznym

Istotny aspekt: Wyniki ekonomiczne

G4-DMA

DMA Wyniki ekonomiczne

 

PGE w 2016 i perspektywy: Grupa PGE


PGE w 2016 i perspektywy: Energetyka Konwencjonalna


PGE w 2016 i perspektywy: Energetyka Odnawialna


PGE w 2016 i perspektywy: Dystrybucja


PGE w 2016 i perspektywy: Obrót


Interaktywne KPI

G4-EC1

Bezpośrednia wartość ekonomiczna, wytworzona i podzielona

 

PGE w 2016 i perspektywy: Grupa PGE

Istotny aspekt: pośredni wpływ ekonomiczny

G4-DMA

DMA Pośredni wpływ ekonomiczny

 

Społczności lokalne: Podatki i opłaty

G4-EC7

Wkład w rozwój infrastruktury oraz świadczenie usług na rzecz społeczeństwa poprzez działania komercyjne, przekazywanie towarów i działania pro bono

 

Społeczności lokalne: Podatki i opłaty


Działalność społeczna: Fundacja PGE

Wskaźniki w obszarze środowiskowym

Istotny aspekt: Bioróżnorodność

G4-DMA

DMA Bioróżnorodność

GC-7

Środowisko: Organiczamy wpływ

G4-EN12

Opis istotnego wpływu działalności, produktów i usług na bioróżnorodność obszarów chronionych w tym obszarów o dużej wartości pod względem bioróżnorodności poza obszarami chronionymi

GC-8

Środowisko: Ograniczamy wpływ

Istotny aspekt: Emisje

G4-DMA

DMA Emisje

GC-7

Środowisko: Ograniczamy wpływ


Środowisko: Niższe emisje


Interaktywne KPI

G4-EN15

Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych

GC-7

Środowisko: Ograniczamy wpływ


Środowisko: Niższe emisje


Interaktywne KPI

G4-EN21

Emisja związków NOx, SOx i innych istotnych związków emitowanych do powietrza

GC-7

Środowisko: Ograniczamy wpływ


Środowisko: Niższe emisje


Interaktyne KPI

Istotny aspekt: Ścieki i odpady

G4-DMA

DMA Ścieki i odpady

 

Środowisko: Ograniczamy wpływ


Interaktywne KPI

G4-EN22

Całkowita objętość ścieków według jakości i docelowego miejsca przeznaczenia

GC-8

Środowisko: Ograniczamy wpływ


Interaktywne KPI

G4-EN23

Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem

GC-8

Środowisko: Ograniczamy wpływ


Interaktywne KPI

Istotny aspekt: Zgodność z regulacjami

G4-DMA

DMA Zgodność z regulacjami

GC-7

Diagnoza: Regulacje


Środowisko: Polityka środowiskowa

Wskaźniki w obszarze społecznym - praktyki w zakresie zatrudnienia i godnej pracy

Istotny aspekt: Zatrudnienie 

G4-DMA

DMA Zatrudnienie

GC-4  GC-5

Grupa PGE przestrzega wszelkich zasad i praw dotyczących zakazu stosowania pracy przymusowej i pracy dzieci.


Pracownicy: Strategia HR


Pracownicy: Stabilne i bezpieczne miejsce pracy


Pracownicy: Rozwój osobisty


Interaktywne KPI

G4-LA1

Łączna liczba nowo zatrudnionych pracowników, odejść oraz wskaźnik przyjęć i fluktuacji pracowników według grupy wiekowej, płci, w podziale na Spółki

GC-6

Interaktywne KPI

G4-LA2

Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie są dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin, wg głównych jednostek operacyjnych

 

Pracownicy: Stabilne i bezpieczne miejsce pracy

Istotny aspekt: Bezpieczeństwo i higiena pracy

G4-DMA

DMA Bezpieczeństwo i higiena pracy

 

Pracownicy: Stabilne i bezpieczne miejsce pracy

Interaktywne KPI

G4-LA6

Rodzaj i wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz całkowita liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą, według regionów oraz płci

 

Pracownicy: Stabilne i bezpieczne miejsce pracy


Interaktywne KPI

Istotny aspekt: Edukacja i szkolenia 

G4-DMA

DMA Edukacja i szkolenia

 

Pracownicy: Rozwój osobisty

G4-LA9

Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadająca na pracownika według kategorii zatrudnienia i płci

GC-6

Pracownicy: Rozwój osobisty


Interaktywne KPI

G4-LA10

Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają proces przejścia na emeryturę

 

Pracownicy: Rozwój osobisty

Istotny aspekt: Różnorodność i równość szans

G4-DMA

DMA Różnorodność i równość szans

 

Pracownicy:Strategia HR

G4-LA12

Skład ciał zarządczych, nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności

GC-6

Ład Korporacyjny: Rada Nadzorcza i Komitety


Ład Korporacyjny: Zarząd

Wskaźniki w obszarze społecznym - prawa człowieka

Istotny aspekt: Inwestycje

G4-DMA

DMA Inwestycje

 

Strategia w działaniu: Wzrost organiczny

G4-HR2

Całkowita liczba godzin szkoleniowych pracowników w zakresie polityk poszanowania praw człowieka oraz procent przeszkolonych pracowników

 

Kultura organizacyjna: Kodeks etyki

Wskaźniki w obszarze społecznym – odpowiedzialność za produkt

Istotny aspekt: Etykietowanie produktów i usług

G4-DMA

DMA Etykietowanie produktów i usług

 

Klient: Satysfakcja klienta

G4-PR5

Wyniki badań pomiaru satysfakcji klienta

 

Klient: Satysfakcja klienta

Istotny aspekt: Dostępność produktów i usług

G4-DMA

DMA Dostępność produktów i usług

 

Klient: Satysfakcja klienta


Interaktywne KPI

G4-EU28

Częstość przerw w dostawach energii (SAIFI)

 

Klient: Satysfakcja klienta


Interaktyne KPI

G4-EU29

Przeciętny czas trwania przerwy w dostawach energii elektrycznej (SAIDI)

 

Klient: Satysfakcja klienta


Interaktywne KPI