Jesteśmy jednym z czołowych sprzedawców energii elektrycznej w Polsce. W 2016 r. nasza sprzedaż do klientów końcowych wyniosła niemal 43 TWh

Przedmiotem działalności segmentu jest obrót energią elektryczną na terenie całego kraju, hurtowy obrót energią elektryczną na rynku krajowym i zagranicznym, świadczenie usług na rzecz spółek z Grupy PGE związanych z zarządzaniem handlowym zdolnościami wytwórczymi Grupy Kapitałowej i wytworzoną energią elektryczną oraz obrót pozwoleniami do emisji CO2 oraz prawami majątkowymi i gazem.

Kluczowe dane dotyczące klientów PGE Obrót w 2016 i 2015 roku.

Liczba klientów punktów poboru energii [szt.]

Jedn.

2016

2015

TARYFA-A

szt.

171

123

TARYFA-B

szt.

11 903

11 368

TARYFA-C+R

szt.

457 310

456 522

TARYFA-G

szt.

4 693 459

4 664 328

TARYFA TOTAL

szt.

5 162 843

5 132 341

Więcej na temat naszych klientów w rozdziale Kim są nasi klienci

Przychody segmentu obejmują głównie sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych, a także uwzględniają sprzedaż usług dystrybucyjnych w ramach umów kompleksowych.

Koszty segmentu obejmują głównie zakup energii elektrycznej oraz koszty wynikające z konieczności zakupu praw majątkowych podlegających umorzeniu w ramach systemu wsparcia dla źródeł odnawialnych, kogeneracji i efektywności energetycznej.

Kluczowe wielkości finansowe

Kluczowe wielkości w segmencie Obrót.

w mln PLN

2016

2015

zmiana %

Przychody ze sprzedaży

16 014

15 783

1%

EBIT

473

585

-19%

EBITDA

500

610

-18%

Nakłady inwestycyjne

23

31

-26%

Kluczowe czynniki wpływające na wyniki segmentu

 Kluczowe odchylenia wyniku EBITDA w segmencie Obrót [w mln PLN].

Kluczowymi czynnikami wpływającymi na wyniki segmentu Obrót w 2016 roku w porównaniu do wyników poprzedniego roku były:

  • Obniżenie wyniku na energii elektrycznej o 177 mln zł wynikające głównie z uzyskania niższej marży jednostkowej na sprzedaży energii, w związku z mniej korzystną relacją pomiędzy średnią ceną sprzedaży (spadek o 9 zł/MWh) a średnią ceną zakupu energii elektrycznej (spadek o 2 zł/MWh). Wzrost wolumenu obrotu energią elektryczną o 10 % częściowo zrekompensował ujemny wpływ niższej ceny sprzedaży na wyniki segmentu.
  • Wzrost kosztów umorzenia praw majątkowych głównie w wyniku większego zapotrzebowania na prawa majątkowe kogeneracyjne oraz wprowadzenia obowiązku umorzenia certyfikatów przyznawanych za energię elektryczną wyprodukowaną w biogazowniach, co jest następstwem nowelizacji ustawy o OZE. Wzrost ten został częściowo skompensowany niższymi cenami dostaw praw majątkowych zielonych.
  • Zmniejszenie przychodów z tytułu umowy o Zarządzanie Handlowe Zdolnościami Wytwórczymi („ZHZW”) wynikające z niższego o 3 TWh wolumenu obrotu oraz niższych cen sprzedaży energii elektrycznej objętej zarządzaniem. Spadek przychodów od PGE GiEK S.A. wyniósł 40 mln zł, natomiast od PGE EO S.A. przychody wzrosły o 5 mln zł.
  • Wzrost przychodów z usług świadczonych na rzecz pozostałych segmentów w GK PGE o 49 mln zł wynikający ze zmiany sposobu rozliczeń ze spółkami.
  • Odchylenie w pozycji pozostałe wynika głównie z: (i) niższych kosztów działań marketingowych i sponsoringu o 23 mln zł oraz (ii) wyższego wyniku na pozostałej działalności operacyjnej o 18 mln zł.

Perspektywy rozwoju segmentu Obrót

 

Perspektywa
2017 vs 2016

Główne czynniki

Obrót

Wzrost

  • Stabilizacja sytuacji na rynku będzie miała pozytywny wpływ na wynik.
  • Zmienność cen zielonych certyfikatów zwiększa ryzyko, ale tymczasowo podnosi marże.

Odpowiedzialne podejście do środowiska

Gospodarka wodno-ściekowa oraz gospodarka odpadami w PGE Obrót S.A. obejmuje odprowadzenie ścieków i wywóz odpadów powstałych w wyniku działalności – wyłącznie prac biurowych. PGE Obrót S.A., jako firma przyjazna środowisku, prowadzi selektywną zbiórkę odpadów.

Odpowiedzialne podejście do środowiska PGE Obrót przejawia się również w ofercie skierowanej do klientów. W 2016 roku PGE Obrót wprowadziła nową formę oferty o charakterze ekologicznym. Sprzedaż energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych jest potwierdzana przy wykorzystaniu Gwarancji Pochodzenia – urzędowego dokumentu z rejestru Towarowej Giełdy Energii S.A. poświadczającego odbiorcy końcowemu, że określona ilość energii elektrycznej została wytworzona z odnawialnych źródeł energii.

Przez większą część 2016 roku klienci PGE Obrót mieli również możliwość skorzystania z oferty przygotowanej z BOŚ Bank S.A. z myślą o prosumentach. Jej zadaniem była pomoc w finansowaniu instalacji paneli fotowoltaicznych.

Więcej na temat odpowiedzialnego podejścia do środowiska Grupy Kapitałowej PGE w rozdziale Ograniczamy wpływ