Rok 2016 był czasem intensywnej pracy, która przyniosła satysfakcjonujące wyniki, zarówno po stronie operacyjnej, jak i finansowej. W tych niełatwych dla energetyki czasach utrzymaliśmy pozycję lidera branży w Polsce. Wynik EBITDA Grupy wyniósł 7,4 mld zł.

Styczeń

 • Przekroczenie progu 30 proc. zaawansowania budowy nowych bloków Elektrowni Opole

Marzec

 • Zakończenie realizacji budowy instalacji redukcji NOx dla bloków 1,2 i 4 w Elektrowni Opole

Kwiecień

 • Podpisanie porozumienia w sprawie rozpoczęcia działalności Polskiej Grupy Górniczej

Czerwiec

 • Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę bloku w Turowie (490 MW)
 • Przekazanie do eksploatacji instalacji odsiarczania spalin (IOS) dla bloków 4,5 i 6 w Elektrowni Turów
 • Zakończenie modernizacji bloku 9 Elektrowni Bełchatów (390 MW)

Lipiec

 • Przekroczenie progu 50 proc. zaawansowania budowy nowych bloków Elektrowni Opole

Wrzesień

 • Publikacja zaktualizowanej strategii biznesowej w perspektywie 2020 roku
 • Podpisanie umowy z PGNiG na dostawy gazu dla Elektrociepłowni Rzeszów i Lublin Wrotków
 • Zakończenie modernizacji bloku 10 Elektrowni Bełchatów (390 MW)

Październik

 • Powołanie spółki ElectroMobility Poland 

Grudzień

 • Rozpoczęcie ruchu próbnego bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Gorzów
 • Zawarcie listu intencyjnego w sprawie inwestycji w Polimex-Mostostal S.A.
 • Zaawansowanie projektu budowy nowych bloków Elektrowni Opole – ok. 70 proc.

            

Kluczowe wyniki operacyjne Grupy PGE

Kluczowe wielkości

Jedn.

2016

2015

zmiana %

Wydobycie węgla brunatnego

mln ton

47,68

49,40

-3%

Produkcja energii elektrycznej netto

TWh

53,67

55,58

-3%

Sprzedaż energii do odbiorców finalnych*

TWh

42,91

39,00

10%

Dystrybucja energii elektrycznej**

TWh

34,32

33,38

3%

*sprzedaż PGE Obrót S.A. z doszacowaniem oraz uwzględnieniem sprzedaży wewnątrz Grupy PGE
**z doszacowaniem

Po zakończeniu kompleksowej modernizacji Elektrowni Bełchatów w III kwartale 2016 r. znacząco zwiększyliśmy produkcję energii elektrycznej z węgla brunatnego. W całym roku wyprodukowaliśmy łącznie niemal 54 TWh i mimo dużych obciążeń remontowych bloków konwencjonalnych było to jedynie 3 proc. mniej niż w roku ubiegłym.

Produkcja energii elektrycznej 

Kluczowe wyniki finansowe Grupy PGE

Kluczowe wielkości

Jedn.

2016

2015

zmiana %

Przychody

mln zł

28 092

28 542

-2%

Przychody skorygowane*

mln zł

27 572

27 996

-2%

EBITDA

mln zł

7 376

8 228

-10%

EBITDA skorygowana**

mln zł

6 151

7 511

-18%

Zysk netto dla akcjonariuszy

mln zł

2 568

-3 032

n.a.

Zysk  netto dla akcjonariuszy skorygowany***

mln zł

3 363

4 290

-22%

CAPEX

mln zł

8 152

9 450

-14%

Zadłużenie netto

mln zł

5 152

2 637

95%

* skorygowane o przychody z rekompensat KDT
** skorygowane o zdarzenia jednorazowe,
*** skorygowane o odpisy aktualizujące aktywa trwałe 

Grupa PGE utrzymuje pozycję lidera branży z ponad 7 miliardami zł zysku EBITDA oraz przepływami z działalności operacyjnej przekraczającymi 6 miliardów zł. Wypracowaliśmy skorygowany zysk netto dla akcjonariuszy w wysokości 3,4 miliarda zł. Ponad 8 miliardów zł przeznaczyliśmy na inwestycje, które mają zapewnić rozwój naszej Grupy.