Jesteśmy liderem w produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Polsce z rynkowym udziałem ok. 10 proc. (razem z biomasą). Inwestując od 2007 r. zbudowaliśmy portfolio wiatrowe o mocy 529 MW. Wśród naszych aktywów znajdują się największe w Polsce elektrownie szczytowo-pompowe wspomagające stabilność systemu w momentach największego zapotrzebowania na energię elektryczną oraz liczne przepływowe elektrownie wodne.

Aktywa

W ramach Grupy Kapitałowej PGE działalnością operacyjną w zakresie energetyki odnawialnej zarządza spółka PGE Energia Odnawialna S.A.

Na aktywa segmentu składa się:

 • 14 farm wiatrowych, 
 • 29 elektrowni wodnych przepływowych, 
 • 4 elektrownie wodne szczytowo-pompowe, w tym 2 z dopływem naturalnym oraz 
 • 1 elektrownia fotowoltaiczna.

Moc zainstalowana i produkcja w oddziałach segmentu Energetyka Odnawialna

Elektrownia 

Roczna

produkcja energii

 [GWh]

Moc
zainstalowana
[MWe]

2016

2015

2014

2016

Elektrownie wodne przepływowe

303,1

243,7

298,9

96,8

Elektrownia Wodna Dębe*

91,0

76,2

100,1

20,0

Elektrownia Wodna Tresna

31,7

20,2

25,7

21,0

Elektrownia Wodna Myczkowce

29,4

25,5

20,9

8,3

Elektrownia Wodna Porąbka

27,2

19,0

23,0

12,6

Elektrownia Wodna Smardzewice*

12,7

13,7

18,9

3,6

Elektrownia Wodna Oława

12,2

9,6

9,6

3,2

Elektrownia Wodna Raduszec Stary

11,0

8,1

11,4

3,0

Elektrownia Wodna Grajówka

9,2

6,0

8,5

2,9

Elektrownia Wodna Gorzupia II

8,7

6,6

8,3

1,7

Elektrownia Wodna Dobrzeń

6,5

5,2

7,0

1,6

Elektrownia Wodna Krapkowice

6,2

5,3

6,4

1,3

Elektrownia Wodna Przysieka

5,6

4,3

4,7

1,4

Elektrownia Wodna Januszkowice

5,3

5,0

6,0

1,4

Elektrownia Wodna Krępna

5,2

5,0

6,2

1,3

Elektrownia Wodna Gubin

4,8

3,5

4,1

1,2

Elektrownia Wodna Żagań II

4,7

3,7

5,3

1,2

Elektrownia Wodna Rakowice

4,6

3,5

5,3

2,0

Elektrownia Wodna Bukówka

4,2

3,2

3,6

0,8

Elektrownia Wodna Zasieki

3,6

2,9

3,3

0,8

Elektrownia Wodna Żagań I

3,5

2,9

3,9

0,9

Elektrownia Wodna Sobolice

2,7

2,0

2,5

0,8

Elektrownia Wodna Zielisko

2,4

3,0

3,2

1,5

Elektrownia Wodna Kliczków

2,2

1,4

1,9

0,6

Elektrownia Wodna Żarki Wielkie

2,0

1,9

1,8

0,6

Elektrownia Wodna Małomice

1,9

1,4

2,1

0,8

Elektrownia Wodna Nielisz*

1,7

1,9

1,9

0,4

Elektrownia Wodna Szprotawa

1,6

1,5

2,3

0,8

Elektrownia Wodna MEW Myczkowce

1,3

1,2

0,9

0,2

Elektrownia Wodna Gorzupia I

0,0

0,0

0,1

0,9

Elektrownie wodne szczytowo-pompowe

446,9

561,2

512,9

1.216,0

Elektrownia Wodna Żarnowiec

266,4

343,0

309,0

716,0

Elektrownia Wodna Porąbka-Żar

180,5

218,2

203,9

500,0

Elektrownie wodne szczytowo-pompowe
z dopływem naturalnym**

130,3

120,8

123,4

291,5

Elektrownia Wodna Solina

91,2

82,0

73,7

200,2

Elektrownia Wodna Dychów

39,1

38,8

49,7

91,3

* elektrownie wodne zarządzane w 2014 roku przez segment Sprzedaż Detaliczna (obecna nazwa segment Obrót)
**w tym produkcja z cyklu szczytowo-pompowego 4,4 GWh oraz produkcja z dopływu naturalnego 125,8 GWh. Łączna produkcja z cyklu szczytowo-pompowego w 2016 roku wyniosła 451,3 GWh a produkcja z wody wyniosła łącznie 428,9 GWh

Elektrownia 

Roczna

produkcja energii

[GWh]

Moc

zainstalowana

[MWe]

2016

2015

2014

2016

Farmy wiatrowe

1.083,3

822,1

643,0

529,0

Farma Wiatrowa Lotnisko *

174,6

0,0

0,0

90,0

Farma Wiatrowa Resko II**

171,9

19,9

0,0

76,0

Farma Wiatrowa Żuromin

133,8

157,2

145,0

60,0

Farma Wiatrowa Pelplin

97,4

112,4

94,9

48,0

Farma Wiatrowa Karwice***

85,4

47,3

0,0

40,0

Farma Wiatrowa Jagniątkowo

70,1

88,5

74,7

30,6

Farma Wiatrowa Kisielice

70,0

82,8

76,1

40,5

Farma Wiatrowa Wojciechowo****

62,2

81,6

51,4

28,0

Farma Wiatrowa Karnice I

57,9

69,6

59,6

29,9

Farma Wiatrowa Kamieńsk

54,1

64,9

55,0

30,0

Farma Wiatrowa Malbork

36,8

41,5

37,3

18,0

Farma Wiatrowa Resko I

25,4

32,3

27,7

14,0

Farma Wiatrowa Galicja

23,8

24,1

21,3

12,0

Farma Wiatrowa Kisielice II*****

19,9

0,0

0,0

12,0

Elektrownia Fotowoltaiczna Żar******

0,5

0,02

0,0

0,6

RAZEM:

1.964,1

1.747,8

1.578,2

2.133,9

 

* dane dla 2016 roku dotyczą okresu marzec – grudzień 2016 roku
** dane dla 2015 roku dotyczą miesiąca grudnia 2015 roku
*** dane dla 2015 roku dotyczą okresu lipiec – grudzień 2015 roku
**** dane dla 2014 roku dotyczą okresu marzec – grudzień 2014 roku
***** dane dla 2016 roku dotyczą okresu luty – grudzień 2016 roku
****** dane dla 2015 roku dotyczą okresu listopad – grudzień 2015 roku

Kluczowe wielkości finansowe

Kluczowe wielkości w segmencie Energetyka Odnawialna.

w mln PLN

2016

2015

zmiana %

Przychody ze sprzedaży

717

761

-6%

 

EBIT

-770

107

-

EBITDA

365

391

-7%

Nakłady inwestycyjne

144

931

-85%

Ujemny wynik EBIT segmentu Energetyka Odnawialna w 2016 r. wynika z ujęcia odpisów aktualizujących wartosć aktywów trwałych i wartości niematerialnych w związku ze zmianami w otoczeniu rynkowym oraz zmianami w otoczeniu prawnym.

Kluczowe czynniki wpływające na wyniki segmentu

Kluczowe odchylenia wyniku EBITDA w segmencie Energetyka Odnawialna [w mln zł].

Kluczowymi czynnikami wpływającymi na wyniki segmentu Energetyka Odnawialna w 2016 roku w porównaniu do wyników poprzedniego roku były:

 • Wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej z elektrowni wiatrowych wynika głównie ze wzrostu wolumenu produkcji, co związane jest ze zwiększeniem mocy zainstalowanej w farmach wiatrowych o 218 MWe w efekcie oddania do użytkowania nowych farm wiatrowych.
 • Spadek przychodów ze sprzedaży praw majątkowych wynikający z: (i) wyceny produkcji praw majątkowych po niższej cenie o około 46 zł/MWh w 2016 roku w stosunku 2015 roku, co wpłynęło na spadek przychodów o około (-) 51 mln zł w porównaniu do roku poprzedniego; (ii) korekty wyceny sprzedanych praw majątkowych oraz ich zapasu co wpłynęło na spadek przychodów o około (-) 17 mln zł.
 • Wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej z elektrowni wodnych spowodowany jest głównie wzrostem wolumenu sprzedaży energii elektrycznej o 62 GWh w porównaniu do roku poprzedniego.
 • Wyższe przychody ze sprzedaży regulacyjnych usług systemowych wynikają z indeksacji przychodów zgodnie z zapisami umowy z PSE S.A.
 • Spadek kosztów osobowych związany jest głównie z restrukturyzacją zatrudnienia związanego z integracją spółek segmentu Energetyki Odnawialnej w 2015 roku.
 • Niekorzystne odchylenie w pozycji pozostałe wynika głównie ze wzrostu kosztów remontów i eksploatacji oraz podatku od nieruchomości o około 19 mln zł w efekcie oddania do eksploatacji nowych farm wiatrowych. Pozytywnie na wynik wpłynęła pozostała działalność operacyjna – wynik wyższy o około 12 mln zł, głównie ze względu na rozliczenie dotacji wynikające z dokonanych odpisów aktualizujących.

Ujemny wynik EBIT segmentu Energetyka Odnawialna w 2016 roku wynika z ujęcia odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych i wartości niematerialnych w kwocie 865 mln zł, w tym 82 mln zł w IV kwartale. Do odpisów aktualizujących przyczyniły się zmiany w otoczeniu rynkowym (prognozowane ceny zielonych certyfikatów) oraz zmiany w otoczeniu prawnym (wzrost obciążeń podatkowych wynikający z ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych).

Nakłady inwestycyjne

Poniesione nakłady inwestycyjne w segmencie Energetyka Odnawialna w 2016 i 2015 roku.

mln PLN

Nakłady inwestycyjne

2016

2015

zmiana %

Inwestycje w moce produkcyjne, w tym:

140

918

-85%

Rozwojowe

79

867

-91%

Modernizacyjno-odtworzeniowe

61

51

20%

Pozostałe

4

13

-69%

RAZEM

144

931

-85%

W 2016 roku najwyższe nakłady zostały poniesione na następujące projekty:

 • budowa farmy wiatrowej Lotnisko o mocy 90 MW (końcowe rozliczenie kontraktu)  69 mln zł

Więcej na temat inwestycji w 2016 r. w rozdziale Wzrost organiczny

Perspektywy rozwoju segmentu Energetyka Odnawialna

 

Perspektywa
2017 vs 2016

Główne czynniki

Energetyka
Odnawialna

Spadek

 • Brak planowanych zmian w zainstalowanych mocach implikuje porównywalny wolumen produkcji, zależny od warunków pogodowych.
 • Wzrost kosztów z tytułu podatku od nieruchomości.

Odpowiedzialne podejście do środowiska naturalnego

Jesteśmy liderem w produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Polsce. Wytwarzana przez nas energia nie mogłaby powstać bez zasobów środowiska naturalnego. Mając to na względzie w naszej codziennej działalności zobowiązujemy się do odpowiedzialnej eksploatacji zasobów, z których wytwarzamy energię elektryczną. Nie bez znaczenia są dokonywane przez nas inwestycje prowadzone w zakresie utrzymywania koryt rzek, partycypacji w kosztach ponoszonych przez administratorów rzek oraz uczestnictwo w kosztach zarybiania, jako rekompensaty za utrudnienia w migracji ryb, wynikające z przegrodzenia cieków budowlami piętrzącymi.

Współpracujemy między innymi z Ministerstwem Środowiska, Regionalnymi Zarządami Gospodarki Wodnej, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i innymi podmiotami związanymi z gospodarką wodną, ochroną środowiska i „czystą energią”. Programy te umożliwiają bardziej efektywne wykorzystanie energetycznego potencjału cieków wodnych oraz ograniczają negatywny wpływ obiektów gospodarki wodnej.

W związku z eksploatacją farm wiatrowych w 2016 roku prowadzono następujące działania w zakresie monitoringów porealizacyjnych na istniejących obiektach:

 • wykonywano monitoringi ornitologiczne (monitoring lokalnej populacji ptactwa) i chiropterologiczne (monitoring lokalnej populacji nietoperzy) na farmach wiatrowych Pelplin, Żuromin, Resko I, Kisielice I, Karnice, Malbork, 
 • rozpoczęto monitoringi ornitologiczne i chiropterologiczne na farmach wiatrowych Resko II, Lotnisko i Wojciechowo.

Więcej na temat odpowiedzialnego podejścia do środowiska Grupy Kapitałowej PGE w rozdziale Ograniczamy wpływ