Jesteśmy największym w Polsce wytwórcą energii elektrycznej – wytwarzamy ok. 36 proc. krajowej produkcji energii elektrycznej netto. Grupa jest liderem w branży wydobywczej węgla brunatnego - nasz udział w rynku wydobywczym tego surowca stanowi 79 proc. krajowego wydobycia.

Aktywa

W ramach segmentu Energetyka Konwencjonalna w Grupie Kapitałowej PGE działa spółka PGE GiEK S.A. z siedzibą w Bełchatowie. W skład spółki wchodzi 12 oddziałów, znajdujących się na terenie dziewięciu województw naszego kraju. W ich skład wchodzą: 2 kopalnie węgla brunatnego, 4 elektrownie konwencjonalne i 8 elektrociepłowni.

Nasza produkcja oparta jest w większości na węglu brunatnym, wydobywanym z własnych kopalni oraz na węglu kamiennym, gazie i biomasie kupowanych od krajowych dostawców.

Moc zainstalowana i produkcja w oddziałach segmentu Energetyka Konwencjonalna

Oddziały

Główne typy

paliwa

Roczna

produkcja energii

[GWh]

Roczna
produkcja ciepła

[tys. GJ]

Moc
zainstalowana [MWe]

2016

2015

2014

2016

2015

2014

2016

Elektrownia
Bełchatów

węgiel brunatny

29.983

31.698

31.515

2.004

1.924

1.904

5.298

Elektrownia Turów

węgiel brunatny,
biomasa

7.271

7.278

7.711

675

666

492

1.499

Elektrownia Opole

węgiel kamienny,
biomasa

6.324

6.240

6.816

121

116

119

1.492

Elektrownia Dolna Odra

węgiel kamienny,
biomasa

4.385

4.802

4.536

347

314

311

1.362

Elektrociepłownia Lublin Wrotków

gaz ziemny
wysokometanowy,
węgiel kamienny

1.167

972

417

3.049

2.861

2.845

247

Elektrociepłownia Rzeszów

gaz ziemny
wysokometanowy,
węgiel kamienny

652

611

264

1.784

1.728

1.637

132

Elektrociepłownia Pomorzany

węgiel kamienny

338

597

510

2.204

2.766

2.739

134

Elektrociepłownia Gorzów

gaz ziemny,
węgiel kamienny

617

580

586

1.516

1.389

1.390

98

Elektrociepłownia Bydgoszcz

węgiel kamienny, mazut

410

455

424

4.285

4.343

4.519

227

Elektrociepłownia Szczecin

biomasa

394

423

400

562

680

624

69

Elektrociepłownia Zgierz

węgiel brunatny,
węgiel kamienny,

gaz ziemny

85

102

20

429

387

363

39

Elektrociepłownia Kielce

węgiel kamienny, biomasa

74

75

61

1.596

1.509

1.485

18

RAZEM

51.700

53.833

53.260

18.572

18.683

18.428

10.615

   

Wydobycie węgla brunatnego

Aktualne złoża

PGE aktualnie prowadzi działalność operacyjną w dwóch kompleksach wydobywczych: w Bełchatowie oraz w Turowie. Każdy z tych kompleksów obejmuje kopalnię odkrywkową węgla brunatnego oraz elektrownię, która wykorzystuje węgiel z przylegającej kopalni. Kompleks w Bełchatowie obejmuje dwa złoża: Pole Bełchatów i Pole Szczerców.  

Złoże

Zasoby - stan na koniec
2016 roku [mln Mg]

Wielkość wydobycia
w roku 2016 
[mln Mg]

Bełchatów – Pole Bełchatów

przemysłowe

47,47

16,24

Bełchatów – Pole Szczerców

przemysłowe

616,11

23,94

Turów

przemysłowe

309,85

7,50

Projekty perspektywiczne

Aby zapewnić ciągłość działania i zabezpieczyć wartość Grupy Kapitałowej PGE w oparciu o nowoczesne i efektywne moce wytwórcze oparte na węglu brunatnym prowadzone są prace w celu uzyskania koncesji na wydobywanie węgla brunatnego ze złoża „Złoczew” i „Gubin”.

Projekt „Złoczew”

W 2016 roku realizacja projektu związana była głównie z procedurą uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji oraz zmianami dokumentów planistycznych gmin leżących w obszarze planowanej inwestycji. Zgodnie z przyjętym harmonogramem uzyskanie koncesji na wydobywanie węgla ze złoża „Złoczew” przewidywane jest w październiku 2017 roku.

Projekt „Gubin”

W 2016 roku działania projektowe dotyczyły głównie procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji oraz zmian dokumentów planistycznych gmin leżących w obszarze planowanej inwestycji. Zgodnie z przyjętym harmonogramem uzyskanie koncesji na wydobywanie węgla ze złoża „Gubin 2” przewidywane jest w  2020 roku.

Zabiegi rekultywacyjne

W myśl obowiązujących przepisów prawnych (ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, prawo geologiczne i górnicze) tereny poeksploatacyjne wymagają rekultywacji. Dlatego też kopalnie prowadzą rekultywację terenów poeksploatacyjnych, na których zakończona została działalność górnicza. (Zobacz więcej w rozdziale Ograniczamy wpływ)

      

Kluczowe wielkości finansowe

Kluczowe wielkości w segmencie Energetyka Konwencjonalna.

w mln PLN

2016

2015

zmiana %

Przychody ze sprzedaży

11 738

12 715

-8%

EBIT

2 691

-5 732

-

EBITDA

4 182

4 698

-11%

Nakłady inwestycyjne

6 179

6 495

-5%

Na ujmną wartość EBIT w 2015 r. miał wpływ odpis aktualizujący wartość majatku wytwórczego segmentu Energetyka Konwencjonalna.

Kluczowe czynniki wpływające na wyniki segmentu

Kluczowe odchylenia wyniku EBITDA w segmencie Energetyka Konwencjonalna [w mln zł].

Kluczowymi czynnikami wpływającymi na wyniki segmentu Energetyka Konwencjonalna w 2016 roku w stosunku do wyników poprzedniego roku były:

 • Niższy wolumen sprzedaży energii elektrycznej, głównie na skutek niższej produkcji w Elektrowni Bełchatów z powodu ograniczenia czasu pracy bloku 1 do 1.500 h w 2016 roku zgodnie ze szczególnymi wymaganiami przewidzianymi dla źródeł szczytowych w ramach dyrektywy IED.
 • Spadek cen sprzedaży energii elektrycznej, który spowodował spadek przychodów ze sprzedaży. Średnia zrealizowana cena sprzedaży energii elektrycznej przez segment Energetyka Konwencjonalna w 2016 roku ukształtowała się na poziomie 168 zl/MWh, natomiast w 2015 roku wyniosła 173 zł/MWh.
 • Wyższe przychody z rekompensat KDT na skutek ujęcia w 2016 roku korekty rozrachunków KDT w kwocie 148 mln zł w związku z rozstrzygnięciami sporów sądowych: (i) korzystny wyrok Sądu Apelacyjnego dotyczący korekty kosztów osieroconych za 2010 rok dla Elektrowni Opole (173 mln zł); (ii) niekorzystny wyrok Sądu Najwyższego w zakresie korekty gazowej za 2009 rok dla Elektrociepłowni Lublin Wrotków oraz odrzucenie skargi kasacyjnej w sprawie korekty gazowej za 2010 rok dla Elektrociepłowni Lublin Wrotków i Elektrociepłowni Rzeszów (-25 mln zł).
 • Niższe przychody z PM, głównie na skutek przeszacowania wartości zapasu PM w Elektrociepłowni Szczecin (118 mln zł).
 • Wyższe przychody z RUS, co jest głównie efektem świadczenia przez Elektrownię Dolna Odra (bloki 1 i 2) Usługi Interwencyjnej Rezerwy Zimnej na rzecz PSE S.A.
 • Niższe koszty zużycia paliw, w tym węgla kamiennego, biomasy i gazu ziemnego. Jest to efekt niższej produkcji energii elektrycznej na węglu kamiennym i niższych cen węgla kamiennego, a także niższej produkcji energii elektrycznej we współspalaniu z biomasą na skutek spadku opłacalności produkcji energii elektrycznej w tej technologii (wpływ uregulowań ustawy o OZE oraz niskich cen zielonych certyfikatów). Spadek kosztów zużytego gazu pomimo wzrostu wolumenu zużycia to efekt niższych cen tego paliwa na giełdach. Główne odchylenia na poszczególnych rodzajach paliw zostały przedstawione na wykresie powyżej.
 • Wyższe koszty CO2 na skutek wyższego jednostkowego kosztu emisji CO2 oraz otrzymania mniejszej ilości darmowych uprawnień do emisji CO2.
 • Niższe koszty opłat za korzystanie ze środowiska, głównie z powodu niższej produkcji energii elektrycznej i w konsekwencji niższej emisji zanieczyszczeń (SO2, NOx) oraz wyższej sprawności instalacji odsiarczania i odazotowania z powodu ostrzejszych norm emisji.
 • Wyższe koszty osobowe, głównie na skutek wyższych kosztów poniesionych z tytułu PDO.
 • Zmiana rezerwy rekultywacyjnej w wyniku zmiany założeń technicznych dotyczących rekultywacji i  zagospodarowania wyrobisk oraz na skutek zmiany stopy dyskonta.
 • Niższy poziom kosztów aktywowanych, m. in. na skutek mniejszej ilości zdjętego nadkładu w kopalniach i ujęcia niższych kosztów jego usuwania jako aktywa.

Nakłady inwestycyjne

Poniesione nakłady inwestycyjne w segmencie Energetyka Konwencjonalna w 2016 i 2015 roku.

mln PLN

Nakłady inwestycyjne

2016

2015

zmiana %

Inwestycje w moce produkcyjne, w tym:

5 585

5 504

1%

Rozwojowe

4 248

3 049

39%

Modernizacyjno-odtworzeniowe

1 337

2 455

-46%

Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych

85

64

33%

Środki transportu

6

27

-78%

Pozostałe

56

122

-54%

RAZEM

5 732

5 717

0%

Aktywowane koszty usuwania nadkładu w kopalniach

447

778

-43%

RAZEM z aktywowanymi

kosztami usuwania nadkładu

6 179

6 495

-5%

W 2016 roku najwyższe nakłady zostały poniesione na następujące projekty:

 • budowa bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole   3 467 mln zł;
 • kompleksowa rekonstrukcja i modernizacja bloków 7-12 w Elektrowni Bełchatów    518 mln zł;
 • budowa bloku 11 w Elektrowni Turów    498 mln zł;

Więcej na temat inwestycji w 2016 r. w rozdziale Wzrost organiczny

Perspektywy rozwoju segmentu Energetyka Konwencjonalna

 

Perspektywa
2017 vs 2016

Główne czynniki

Energetyka

Konwencjonalna

Spadek

 • Zrealizowana średnioroczna cena hurtowa energii na poziomie 163-165 zł/MWh.
 • Zmiana modelu handlu.
 • Zakończenie rozliczeń rekompensat KDT. W 2017 brak przychodów z tego tytułu.
 • Normalizacja wolumenów produkcji z węgla brunatnego po zakończeniu remontów w Bełchatowie.
 • Ceny węgla na 2017 płaskie w efekcie ścieżek cenowych w umowach oraz zakontraktowanych wolumenów.
 • Alokacja darmowych uprawnień CO2 na poziomie ok. 15 mln ton w porównaniu do ok. 20 mln ton w 2016 implikuje spadek całkowitego kosztu z tego tytułu ze względu na niższe ceny uprawnień.
 • Kontynuacja programów optymalizacyjnych.

Odpowiedzialne podejście do środowiska naturalnego

Ochrona powietrza

Od 1 stycznia 2016 roku instalacje PGE GiEK S.A. pracują zgodnie ze standardami emisyjnymi określonymi w Dyrektywie IED lub korzystają z mechanizmów derogacyjnych w niej przewidzianych. Celem derogacji jest zapewnienie istniejącym instalacjom dodatkowego czasu na techniczne dostosowanie się do zaostrzonych wymogów emisyjnych określonych w IED lub zwolnienie z ich przestrzegania, gdy modernizacja takiego obiektu byłaby nieuzasadniona ze względu na przewidywany ograniczony czas eksploatacji.

W latach 1989-2016 PGE GiEK (dotyczy elektrowni: Bełchatów, Opole, Turów i Dolna Odra) zredukowała emisje: SO2 o 94%, NOx o 60 %, pyłu o 99%. 

Gospodarka odpadami i produktami ubocznymi

Powstawanie odpadów jest nieuniknioną konsekwencją produkcji energii elektrycznej i ciepła w konwencjonalnych elektrowniach wykorzystujących paliwa kopalne i biomasę. Odpady wytwarzane są przede wszystkim bezpośrednio w procesach spalania lub w procesach pomocniczych.

Spółka konsekwentnie doskonali i poszerza skalę wykorzystania odpadów paleniskowych, prowadzi badania i poszukuje nowych zastosowań z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Działania te wpisują się w politykę Unii Europejskiej, ukierunkowaną na ponowne użycie odpadów, ochronę zasobów naturalnych oraz minimalizację niekorzystnych oddziaływań na środowisko poprzez m. in. ograniczenie ilości deponowanych odpadów na składowiskach.

Gospodarka wodno-ściekowa

Warunki prowadzenia gospodarki wodno – ściekowej określone są w odpowiednich pozwoleniach, w tym głównie w pozwoleniach zintegrowanych i pozwoleniach wodno – prawnych. W Oddziałach PGE GiEK S.A. na bieżąco prowadzony jest monitoring w zakresie ilości i jakości pobieranych wód oraz odprowadzanych ścieków.

Zapobieganie emisjom hałasu

Dopuszczalna wielkość emisji hałasu do środowiska dla każdej instalacji jest określona odpowiednimi pozwoleniami, w tym głównie pozwoleniami zintegrowanymi. Pomiary emisji hałasu do środowiska wykonywane są planowo raz na dwa lata lub doraźnie na wniosek lub skargi podmiotów zewnętrznych.

Więcej na temat odpowiedzialnego podejścia do środowiska Grupy Kapitałowej PGE w rozdziale Ograniczamy wpływ