Jesteśmy drugim pod względem ilości klientów dystrybutorem energii z ok. 25 proc. udziałem w polskim rynku dystrybucji energii. Nasz obszar dystrybucyjny obejmuje niemal 40 proc. powierzchni Polski. Przy wykorzystaniu ponad 280 tys. km sieci energetycznej dostarczamy energię elektryczną do ponad 5,3 mln klientów.

Aktywa

W ramach segmentu Dystrybucja w Grupie Kapitałowej PGE działa spółka PGE Dystrybucja  S.A. w Lublinie. Działalność spółki koncentruje się na świadczeniu usług dostaw energii elektrycznej za pomocą sieci i urządzeń elektroenergetycznych wysokich, średnich i niskich napięć do odbiorców końcowych.

Kluczowe dane dotyczące klientów PGE Dystrybucja w 2016 i 2015 roku.

Liczba klientów punktów poboru energii [szt.]

Jedn.

2016

2015

TARYFA-A

szt.

106

98

TARYFA-B

szt.

11 209

10 977

TARYFA-C+R

szt.

484 532

490 847

TARYFA-G

szt.

4 811 211

4 761 809

RAZEM

szt.

5 307 058

5 263 731

Więcej na temat naszych klientów w rozdziale Kim są nasi klienci

Kluczowe dane operacyjne w 2016 i 2015 roku.

Dane operacyjne

Jedn.

2016

2015

Liczba stacji, w tym:

szt.

92 837

92 258

Liczba stacji transformatorowych

szt.

92 474

       91 874

Moc stacji

MVA

29 903

29 500

Długość linii ogółem

km

285 701

283 804

Linie wysokiego napięcia

km

10 197

10 143

Linie średniego napięcia

km

110 798

109 938

Linie niskiego napięcia

km

164 706

163 723

Kluczowe wielkości finansowe

Kluczowe wielkości w segmencie Dystrybucja.

w mln PLN

2016

2015

zmiana %

Przychody ze sprzedaży

5 918

6 083

-3%

EBIT

1 104

1 387

-20%

EBITDA

2 230

2 461

-9%

Nakłady inwestycyjne

1 721

1 841

-7%

Kluczowe czynniki wpływające na wyniki segmentu

Kluczowe odchylenia wyniku EBITDA w segmencie Dystrybucja [w mln zł].

Kluczowymi czynnikami wpływającymi na wyniki segmentu Dystrybucja w 2016 roku w porównaniu do wyników poprzedniego roku były:

 • Wzrost wolumenu dystrybuowanej energii o 944,3 GWh, wynikający między innymi z większej liczby odbiorców wg punktu poboru energii (o około 43,3 tys.) w porównaniu do 2015 roku oraz wzrostowej dynamiki zużycia energii w szczególności na średnim i niskim napięciu.
 • Spadek przychodów z usługi dystrybucji z uwagi na niższe stawki opłat dystrybucyjnych w taryfie na 2016 rok w porównaniu ze stawkami zatwierdzonymi w taryfie na 2015 rok, głównie z uwagi na mniejszy zwrot z kapitału w efekcie niższego o ok. 1,5 p.p. średniego ważonego kosztu kapitału („WACC”).
 • Spadek przychodów z opłaty przyłączeniowej w związku z realizacją mniejszej liczby przyłączy dla dużych odbiorców i wytwórców. W 2015 roku przyłączono siedem farm wiatrowych, specjalną strefę ekonomiczną oraz 2 podstacje dla PKP.
 • Spadek  innych  przychodów wynika głównie z niższych przychodów z energii biernej, co spowodowane było spadkiem ogłaszanej przez Prezesa URE średniej ceny energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za rok 2014, w oparciu o którą odbywało się naliczanie opłat za energię bierną w 2016 roku.
 • Wyższe koszty energii na pokrycie różnicy bilansowej w efekcie wzrostu wolumenu różnicy bilansowej związanego ze wzrostem zapotrzebowania na energię oraz zmianą struktury dostaw.
 • Spadek kosztów osobowych wynika głównie ze zmiany rezerw aktuarialnych.
 • Pozytywne odchylenie w pozycji pozostałe wynika głównie ze spadku kosztów poniesionych na remonty i eksploatację majątku sieciowego o 11 mln zł.

Nakłady inwestycyjne

Poniesione nakłady inwestycyjne w segmencie Dystrybucja w 2016 i 2015 roku.

mln PLN

Nakłady inwestycyjne

2016

2015

zmiana %

Sieci SN i nN

546

553

-1%

Stacje 110/SN i SN/SN

182

223

-18%

Linie 110 kV

60

52

15%

Przyłączanie nowych odbiorców (PNO)

572

585

-2%

Zakup transformatorów i liczników

153

183

-16%

Teleinformatyka, telemechanika i łączność

140

157

-11%

Pozostałe

68

88

-23%

RAZEM

1 721

1 841

-7%

W 2016 roku w segmencie Dystrybucja największe nakłady poniesiono na realizację zadań z grup: „Przyłączanie nowych odbiorców” oraz „Sieci SN i nN (niskich napięć)”.

Więcej na temat inwestycji w 2016 r. w rozdziale Wzrost organiczny

Perspektywy rozwoju segmentu Dystrybucja

 

Perspektywa
2017 vs 2016

Główne czynniki

Dystrybucja

Stabilnie

 • Wartość regulacyjna aktywów (WRA) to ok. 15,6 mld zł w taryfie na 2017.
 • Średnioważony koszt kapitału (WACC) na 2017 ustalony został na 5,63% (przed opodatkowaniem).
 • Kontynuacja programów optymalizacyjnych.

Odpowiedzialne podejście do środowiska naturalnego

Odpowiedzialne podejście do środowiska naturalnego w segmencie Dystrybucja to przede wszystkim zgodna z przepisami eksploatacji sieci elektroenergetycznej i urządzeń. To również realizowanie zadań inwestycyjno-remontowych w taki sposób, aby ich uciążliwość i wpływ na otaczające środowisko naturalne był jak najmniejszy.

PGE Dystrybucja S.A. w wyniku prowadzonej działalności oddziałuje na środowisko naturalne głównie poprzez:

 • wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
 • pobór wód podziemnych (studnie) i wprowadzanie ścieków do wody lub do ziemi,
 • wytwarzanie odpadów,
 • emisję pól elektromagnetycznych i hałasu.

W ramach działalności dystrybucyjnej wszelkie działania inwestycyjne prowadzone są w taki sposób, aby zminimalizować, w maksymalnie możliwy sposób, negatywne oddziaływanie naszych obiektów na środowisko. Budowa nowych obiektów elektroenergetycznych lub przebudowa istniejących poprzedzana jest uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wydawanej przez organy ochrony środowiska.

PGE Dystrybucja od lat prowadzi projekt ograniczenia strat sieciowych głównie poprzez wymianę transformatorów na niskostratne urządzenia oraz przebudowę i modernizację sieci. Realizowane inwestycje przyczyniają się do poprawy parametrów jakościowych dostaw energii elektrycznej i zmniejszenia kosztów eksploatacji sieci. Przykładowo w ciągu 2016 roku zmniejszyliśmy poziom strat sieciowych o ponad 2 procent.

Spółka objęta jest obowiązkiem zgłaszania instalacji emitujących pola elektromagnetyczne. Nowe lub modernizowane instalacje eksploatowane przez PGE Dystrybucja są na bieżąco zgłaszane do organów ochrony środowiska właściwych ze względu na miejsce emisji.

W 2016 roku prowadziliśmy na naszym obszarze dystrybucyjnym szereg działań zmierzających do zachowania walorów przyrodniczych środowiska. Do najważniejszych zaliczyć należy:

 • przeprowadzanie ocen oddziaływania na środowisko na etapie opracowywania projektów technicznych w ramach procesów inwestycyjnych.
 • kontynuowanie działań mających na celu zabezpieczenie środowiska naturalnego przed skażeniem olejem elektroizolacyjnym na wypadek awaryjnego wycieku z transformatorów eksploatowanych na stacjach elektroenergetycznych 110 kV, w tym m.in. przez budowę szczelnych zbiorników (mis) pod transformatorami mocy.
 • kontynuowanie działań w zakresie programu ochrony gniazd bociana białego, w ramach którego instalowane były na słupach linii niskiego napięcia specjalne konstrukcje umożliwiające zakładanie i ochronę gniazd bocianich.
 • wprowadzanie nowoczesnych małogabarytowych urządzeń i elementów sieci elektroenergetycznej w celu zmniejszenia zajmowanych powierzchni w infrastrukturze.
 • zastępowanie gołych przewodów aluminiowych na liniach napowietrznych przewodami izolowanymi w celu ograniczenia ryzyka porażenia prądem, co ma szczególnie znaczenie na obszarach o chronionych walorach krajobrazowych.
 • prowadzenie wymiany transformatorów w celu ograniczenia strat sieciowych energii elektrycznej.

Więcej na temat odpowiedzialnego podejścia do środowiska Grupy Kapitałowej PGE w rozdziale Ograniczamy wpływ