Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% akcji Spółki.

Głównym akcjonariuszem PGE S.A. jest Skarb Państwa, który posiada 1.072.984.098 akcji zwykłych Spółki o wartości nominalnej 10,25 zł każda, reprezentujących 57,39% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 1.072.984.098 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 57,39% ogólnej liczby głosów. 

Inwestorzy instytucjonalni podlegają obowiązkowi ujawnień swoich pozycji inwestycyjnych w zależności od jurysdykcji. Dokładna identyfikacja jest zatem utrudniona. Rozproszony akcjonariat określany jest jako free float – akcje w wolnym obrocie.

Spółka monitoruje pozycje posiadane przez wybranych inwestorów instytucjonalnych w ramach ich polityk ujawień. Fundusze emerytalne uważane są, co do zasady, za inwestorów długoterminowych. W ramach monitoringu akcjonariatu zidentyfikowaliśmy Otwarte Fundusze Eemerytalne wchodzące w skład akcjonariatu PGE (wg. stanu na koniec 2016 roku) – szczegóły zaprezentowane są na wykresie.