Wierzymy, że dobra komunikacja i transparentność jest w interesie spółki i buduje wartość dla akcjonariuszy. Robimy więcej niż wymagają od nas przepisy.

Obowiązki informacyjne spółek giełdowych określone są przepisami prawa. Dotyczą one raportowania okresowego oraz niezwłocznego przekazywania informacji cenotwórczych w raportach bieżących. Wierząc w dobrą komunikację z rynkiem i transparentność robimy znacznie więcej niz wymagają od nas przepisy. 

Na stronie internetowej Grupy PGE dostępne są materiały o charakterze suplementarnym, opracowane z inicjatywy Spółki, dedykowane inwestorom i analitykom, którym zależy na bardziej całościowym obrazie. Przykładem takiej inicjatywy jest PGE BIG BOOK, czyli kompleksowa prezentacja otoczenia rynkowego, regulacji w sektorze oraz samej Grupy PGE.  Na stronie internetowej dostępny jest także edytowalny plik z danymi finansowymi i operacyjnymi, zaprezentowanymi jako szeregi czasowe od I kwartału 2011 r. aż po ostatni okres sprawozdawczy. Przykładem dodatkowych działań jest również publikacja niniejszego raportu zintegrowanego. Raportowanie zintegrowane leży w oczywistym interesie naszej Spółki, jednak dyktowane jest ono dobrą praktyką, a nie przepisami prawa.

Dążąc do ograniczenia asymetrii informacyjnej miedzy Spółką a rynkiem kapitałowym upubliczniamy wstępne szacunkowe wyniki, w terminach poprzedzających sprawozdawczość kwartalną i zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie internetowej. Publikacje te zawierają kluczowe wielkości finansowe, wolumeny operacyjne oraz informacje o istotnych zdarzeniach jednorazowych. Polityka informacyjna Spółki została dostrzeżona przez środowisko inwestorów instytucjonalnych. PGE zajęła pierwsze miejsce w rankingu najlepszych relacji inwestorskich w Europie Środkowo-Wschodniej według Extel w 2016 roku – najbardziej reprezentatywnym rankingu branżowym w Europie. 

Strefa danych dla analityka: