W październiku 2016 roku wypłaciliśmy dywidendę z zysku za rok 2015, która decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ) wyniosła 467.440.207,25 zł czyli 0,25 zł na akcję.

Wielu inwestorów przywiązuje wagę do dywidendy.  Od debiutu giełdowego aż po rok 2016 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. była klasyczną spółką dywidendową.


Wysokość dywidendy i skonsolidowanego zysku netto na akcję.

Dywidenda wypłacona w 2016 roku

Dywidenda wypłacana jest z zysku netto wypracowanego w roku poprzednim. W październiku 2016 roku wypłaciliśmy dywidendę z zysku za rok 2015, która decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ) wyniosła 467.440.207,25 zł czyli 0,25 zł na akcję. Propozycja Zarządu Spółki co do podziału zysku za rok 2015 wyniosła 0,92 zł na akcję, natomiast w trakcie ZWZ główny akcjonariusz, Skarb Państwa zgłosił wniosek aby dywidenda wyniosła 0,25 zł na akcję. Wniosek motywowany był realizacją przez Spółkę strategicznych inwestycji rozwojowych oraz programu inwestycji modernizacyjno-odtworzeniowych o znacznej wartości.

Podział zysku netto za rok 2016

W maju 2017 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o zmianie polityki dywidendy Grupy PGE. Wobec konieczności finansowania ambitnego programu rozwoju, mając na względzie ograniczenie wzrostu poziomu zadłużenia, Zarząd Spółki zarekomendował zawieszenie wypłaty dywidendy z zysków za lata 2016, 2017 i 2018.

Nie była to decyzja łatwa. Wierzymy jednak, że była słuszna. Proces inwestycyjny w energetyce charakteryzuje się cyklicznością. Oczekujemy, że wraz zakończeniem realizowanych dziś megainwestycji pojawią się dodatnie przepływy pieniężne. Wcześniej jednak na etapie konstrukcyjnym inwestycje te wymagają nakładów finansowych.

Środki, które angażujemy w inwestycje, pochodzą zarówno z działalności operacyjnej, ale też z zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji. Decyzja o zawieszeniu wypłat dywidendy zmniejsza zapotrzebowanie na finansowanie dłużne. Zdaniem Zarządu jest równoważenie różnych kategorii inwestorów, w tym też inwestorów dłużnych – tym samym dbanie o to, by poziom zadłużenia Grupy Kapitałowej utrzymał się na poziomie umiarkowanym i adekwatnym do możliwości przedsiębiorstwa.

Nowa polityka dywidendowa zastrzega, że po roku 2018 Zarząd zamierza rekomendować wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy na poziomie 40-50% skonsolidowanego zysku netto przypadającego dla akcjonariuszy jednostki dominującej, korygowanego o wielkość odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych.