Na kurs akcji wpływa szereg czynników, zarówno związanych ze spółką, jak też z jej otoczeniem.

Poniższe zestawienie ma charakter ogólny, ilustracyjny i nie należy ograniczać go do faktycznych wydarzeń 2016 roku. 

Spółka

Otoczenie

Realizacja strategii
Strategia określa, w jaki sposób spółka chce wzmocnić swoją pozycję rynkową i zadbać o przyszłe zyski. Jeżeli inwestorzy zgadzają się ze strategią i widzą, że jest ona konsekwentnie realizowana, przekłada się to na ich wiarę w przyszłe wyniki finansowe spółki, a co za tym idzie na kurs akcji. Inwestor, który widzi, że spółka realizuje swoje długoterminowe plany, będzie skłonny pozostać w akcjonariacie i zaczekać, aż te działania przyniosą rezultat.  Procesy długofalowe czasem trudno jest zaobserwować na bieżąco, dlatego inwestorzy zwracają uwagę na kamienie milowe – istotne zdarzenia informujące o realizacji ważnych etapów projektu (procent zaawansowania projektu Opole II jest przykładem takiego miernika).

Sentyment globalny
Na globalny sentyment wpływają wydarzenia geopolityczne oraz decyzje banków centralnych – szczególnie amerykańskiej Rezerwy Federalnej (FED), Europejskiego Banku Centralnego (EBC), Banku Anglii (BoE) czy Banku Japonii (BoJ).  Gdy któraś z tych instytucji decyduje o zwiększeniu podaży pieniądza znajduje to błyskawiczne odzwierciedlenie w notowaniach akcji na całym świecie (żyjemy w epoce zintegrowanych rynków finansowych, jest to system naczyń połączonych).

Oczekiwane wyniki okresowe

Kluczowy wpływ na kurs akcji mają oczekiwania co do przyszłych wyników okresowych. W żargonie rynkowym mówi się, że „rynek kupuje przyszłość”. Sztuka inwestowania w akcje to tak naprawdę sztuka przewidywania przyszłych wyników, zaś sama inwestycja to w pewnym sensie zakład o to, jakie będą następne wyniki finansowe. Inwestorzy z zainteresowaniem czekają na publikację wyników finansowych. Jeżeli spółka zaprezentuje wyniki finansowe lepsze niż konsensus rynkowy, wówczas publikacji wyników towarzyszy wzrost kursu.

Sentyment na GPW

Są dni, kiedy rosną kursy większości spółek na warszawskiej giełdzie, i takie, kiedy kurs większości spółek spada. Jeśli nastroje rynkowe są złe, wówczas nawet dobra wiadomość z PGE może nie być dla inwestorów wystarczającą zachętą. I odwrotnie: w czasach ogólnego optymizmu, czyli tzw. hossy, gorsze dane publikowane przez spółki schodzą na drugi plan.

Fuzje i przejęcia (M&A)
Spółki mogą rosnąć na dwa sposoby: organicznie (rozwijając linie produkcyjne czy pozyskując nowych klientów) lub skokowo (za sprawą połączeń z innymi podmiotami, czyli M&A). Udana fuzja lub przejęcie może dać efekt synergii (nowy podmiot powstały w wyniku fuzji lub przejęcia wart jest więcej niż suma składowych).

Dane makroekonomiczne
Inwestorzy obserwują dane dotyczące stanu gospodarki. Należą do nich m.in. produkt krajowy brutto, wysokość stop procentowych, poziom inflacji, stopa bezrobocia, przeciętne wynagrodzenie brutto, wskaźniki cen produkcji, produkcja sprzedana przemysłu. Dane te  mogą być odniesieniem dla prognozy popytu na produkty spółki lub kosztów ich produkcji.

Podział zysku
Źródłem zysku dla inwestora jest wzrost kursu akcji oraz dywidenda. Wysokość dywidendy zależy od dwóch czynników: wysokości osiągniętego zysku netto oraz decyzji w zakresie podziału tego zysku czyli polityki dywidendowej. Więcej na ten temat piszemy w paragrafie dywidenda.

Regulacje
Zmiany w otoczeniu regulacyjnym mają istotny wpływ na wyniki finansowe, decyzje inwestorów i kurs akcji. Przykładem takich regulacji jest decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dotycząca stopy zwrotu z zaangażowanego kapitału w spółkach dystrybucyjnych, która określa poziom wynagrodzenia przedsiębiorstwa.

Transakcje osób kluczowych
Główny akcjonariusz z definicji ma najwięcej akcji. Kiedy decyduje się sprzedać część tych udziałów, oznacza to zwiększoną podaż na rynku. Z drugiej strony, gdy kluczowy akcjonariusz zwiększa swoje udziały w spółce, jest to zachęta dla pozostałych inwestorów. Rynek zakłada, że główny inwestor (tzw. inwestor strategiczny) zna spółkę szczególnie dobrze (bo zaangażował w nią dużo środków finansowych), a ponadto może na tę spółkę wpływać za pośrednictwem Walnego Zgromadzenia. Mniejsi inwestorzy zadają sobie pytanie: czy główny inwestor wierzy w spółkę? Analogicznie interpretowane są transakcje kluczowych osób w spółce (Zarząd, Rada Nadzorcza).


Rynki towarowe
Rynki towarowe mają bezpośredni wpływ na wyniki spółek. PGE sprzedaje na rynkach towarowych energię elektryczną i kolorowe certyfikaty, zaś kupuje paliwa oraz pozwolenia CO2. Rynki towarowe charakteryzują się znaczną zmiennością, ale widoczne na nich są także długoterminowe trendy. Trendy cenowe na rynkach towarowych wynikają m.in. z takich czynników jak zmiany technologiczne i regulacyjne. Ceny na rynkach towarowych są istotnym komponentem prognoz sporządzanych przez biura maklerskie.