W PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A. do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

Aktualnie Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. działa w 6-osobowym składzie.

Henryk Baranowski
Prezes Zarządu

Doświadczenie: Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu, a następnie jako Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu Sektora Energetycznego w Alstom Power Polska. W latach 2006-2008 Wiceprezes Zarządu PGE. Od listopada 2015 do marca 2016 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa nadzorujący pracę Departamentu Spółek Kluczowych oraz Departamentu Nadzoru Właścicielskiego.

 

Marek Pastuszko
Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych

Doświadczenie: Dyrektor Pionu Prawnego Departamentu Organizacji w PGE Polskiej Grupie Energetycznej, odpowiedzialny za przygotowanie Spółki do debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych. W późniejszym okresie Prezes Zarządu PGE Energia, następnie radca prawny w kancelarii Bird & Bird. Od maja 2010 r. Zastępca Dyrektora Pionu Prawno-Organizacyjnego w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM.

 

Ryszard Wasiłek
Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych

Doświadczenie: Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Stargardzie, wcześniej zastępca Prezydenta Stargardu ds. Polityki Gospodarczej, oraz Dyrektor Naczelny – Prezes Zarządu w spółce KielArt.

 

 

 

Emil Wojtowicz
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Doświadczenie: w latach 2007-2008 Wiceprezes Zarządu PGE, nadzorujący pion finansowy. Odpowiedzialny za proces przygotowania do debiutu giełdowego PGE. Posiada doświadczenie w obszarze konsultingu zdobyte w firmach Deloitte oraz Ernst & Young.

   

 

Wojciech Kowalczyk
Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji Kapitałowych

Doświadczenie: Sekretarz i Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Ministerstwie Skarbu Państwa oraz Ministerstwie Energii – do 2016 Pełnomocnik Rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. W latach 2012-2014 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów. Wcześniej związany z sektorem bankowym – zatrudniony w Banku Gospodarstwa Krajowego (m.in. jako Wiceprezes), Banku Handlowym oraz Merrill Lynch International London.

Paweł Śliwa
Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji

Doświadczenie: W latach 2002-2016 prowadził kancelarię adwokacką w Gorlicach. Od października 2010 radny sejmiku województwa małopolskiego. W latach 2005-2012 prowadził kancelarię adwokacko-radcowską w Gorlicach. W latach 2006-2007 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Ruch S.A.

 

 

Zarząd spółki akcyjnej prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. W rękach zarządu leży zarządzanie bieżącą działalnością spółki np. podejmowanie decyzji gospodarczych, reprezentowanie spółki przed organami administracyjnymi lub rządowymi czy podpisywanie umów z innymi podmiotami. Działania zarządu i realizacja wyznaczonych celów są monitorowane i rozliczane przez radę nadzorczą, a coroczne zwyczajne walne zgromadzenie spółki podejmuje uchwały o udzieleniu tzw. absolutorium –oceny pracy członków zarządu w ostatnim roku obrotowym. Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. liczy od jednego do siedmiu członków, w tym Prezesa; pozostali członkowie pełnią funkcję Wiceprezesów. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Zarząd lub poszczególnych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

W PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A. do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu spółki albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Tryb działania Zarządu oraz wewnętrzny podział kompetencji poszczególnych członków Zarządu w zakresie prowadzenia spraw Spółki określa regulamin Zarządu (dostępny na stronie internetowej spółki https://www.gkpge.pl).

Uchwały Zarządu wymagane są w następujących przypadkach:

 • nabywanie (obejmowanie) lub rozporządzanie przez Spółkę następującymi składnikami majątku: nieruchomościami, użytkowaniem wieczystym lub udziałami w nieruchomościach albo udziałami w użytkowaniu wieczystym, akcjami, udziałami lub innymi tytułami uczestnictwa.
 • zaciąganie kredytów i pożyczek,
 • udzielanie przez Spółkę poręczeń i gwarancji oraz wystawianie weksli,
 • dokonywanie darowizn i zwolnienia z długu,
 • zawieranie umów niezwiązanych z przedmiotem działalności Spółki określonym w § 3 ust. 1 Statutu,
 • ustanawianie prokurentów,
 • ustanawianie pełnomocników Spółki, do zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej 100.000 EUR z wyłączeniem: 
  • (i) pełnomocnictw do zawierania umów lub zaciągania zobowiązań związanych z transakcjami w obrocie energią elektryczną i gazem, produktami powiązanymi i prawami z nimi związanymi oraz związanych z zakupem i sprzedażą paliw oraz surowców produkcyjnych 
  • (ii) pełnomocnictw procesowych,
 • przyjmowanie regulaminu Zarządu,
 • zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki,
 • tworzenie i likwidacja oddziałów,
 • zawiązanie innej spółki,
 • przyjmowanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Spółki, w tym inwestycyjnych, marketingowych oraz sponsoringowych,
 • zatwierdzanie zasad prowadzenia działalności sponsoringowej,
 • przyjmowanie strategii rozwoju Spółki,
 • ustalanie sposobu wykonywania prawa głosu na walnych zgromadzeniach lub na zgromadzeniach wspólników spółek, w których Spółka posiada akcje lub udziały,
 • wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
 • zatwierdzanie materiałów kierowanych przez Zarząd do Rady Nadzorczej.

Niezależnie od spraw, o których mowa powyżej, uchwały Zarządu wymaga każda sprawa, o rozpatrzenie której Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.

Skład Zarządu w 2016 i 2017 roku

Od 1 do dnia 29 stycznia 2016 roku Zarząd funkcjonował w następującym składzie:

Imię i nazwisko

członka Zarządu

Pełniona funkcja

Marek Woszczyk

Prezes Zarządu

Jacek Drozd

Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych

Dariusz Marzec

Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju

Grzegorz Krystek

Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych i Handlu

29 stycznia 2016 roku Rada Nadzorcza odwołała Pana Jacka Drozda oraz Pana Dariusza Marca ze składu Zarządu oraz oddelegowała Pana Marka Pastuszko, powołanego do Rady Nadzorczej oświadczeniem Ministra Skarbu Państwa 28 stycznia 2016 roku do czasowego pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu na okres trzech miesięcy.

25 lutego 2016 roku Rada Nadzorcza odwołała oddelegowanie Pana Marka Pastuszko do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu i powołała go w skład Zarządu, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych.

26 lutego 2016 roku Rada Nadzorcza powołała Pana Emila Wojtowicza z dniem 15 marca 2016 roku w skład Zarządu, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych oraz powołała Pana Ryszarda Wasiłka z dniem 7 marca 2016 roku w skład Zarządu, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju.

2 marca 2016 roku Pan Marek Woszczyk oraz Pan Grzegorz Krystek złożyli rezygnacje z pełnienia funkcji w Zarządzie z dniem 30 marca 2016 roku.

22 marca 2016 roku Pan Paweł Śliwa złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, natomiast Rada Nadzorcza powołała czterech członków Zarządu od dnia 31 marca 2016 roku:

 • Pana Henryka Baranowskiego, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu;
 • Panią Martę Gajęcką, powierzając jej funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju Rynku i Relacji Międzynarodowych;
 • Pana Bolesława Jankowskiego powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu;
 • Pana Pawła Śliwę powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Innowacji.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Zarząd Spółki funkcjonował w następującym składzie:

Imię i nazwisko

członka Zarządu

Pełniona funkcja

Henryk Baranowski

Prezes Zarządu od dnia 31 marca 2016 roku

Marta Gajęcka

Wiceprezes Zarządu ds.  Rozwoju Rynku i Relacji Międzynarodowy od dnia 31 marca 2016 roku

Bolesław Jankowski

Wiceprezes Zarządu ds. Handlu od dnia 31 marca 2016 roku

Marek Pastuszko

Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych od dnia  25 lutego 2016 roku

Paweł Śliwa

Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji od dnia 31 marca 2016 roku

Ryszard Wasiłek

Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju od dnia 7 marca  2016 roku

Emil Wojtowicz

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych od dnia 15 marca 2016 roku

Rada Nadzorcza 13 lutego 2017 roku podjęła uchwały o odwołaniu ze składu Zarządu IX kadencji, z dniem 13 lutego 2017 roku:

 • Pana Henryka Baranowskiego, Prezesa Zarządu;
 • Panią Martę Gajęcką, Wiceprezes ds. Rozwoju Rynku i Relacji Międzynarodowych;
 • Pana Bolesława Jankowskiego, Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu;
 • Pana Marka Pastuszko, Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych;
 • Pana Pawła Śliwę, Wiceprezesa Zarządu ds. Innowacji;
 • Pana Ryszarda Wasiłka, Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju;
 • Pana Emila Wojtowicza, Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki 13 lutego 2017 roku podjęła uchwały o powołaniu w skład Zarządu X kadencji od dnia 14 lutego 2017 roku:

 • Pana Henryka Baranowskiego i powierzeniu mu funkcji Prezesa Zarządu;
 • Pana Wojciecha Kowalczyka i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Inwestycji Kapitałowych;
 • Pana Marka Pastuszko i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych;
 • Pana Bolesława Jankowskiego i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Międzynarodowych;
 • Pana Pawła Śliwę i powierzeniu mu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Innowacji;
 • Pana Ryszarda Wasiłka i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych;
 • Pana Emila Wojtowicza i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych.

Wynagrodzenie członków Zarządu

W 2016 roku członkowie Zarządu PGE S.A. wynagradzani byli na podstawie zawartych ze Spółką umów o świadczenie usług w zakresie zarządzania.

Wynagrodzenie Zarządu składa się z części stałej oraz premii uzależnionej od realizacji celów wyznaczonych przez Radę Nadzorczą PGE S.A.

Umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania zawierają zapisy dotyczące zakazu konkurencji w okresie obowiązywania umowy oraz po jej wygaśnięciu. Zarządzający ubezpieczyli się na własny koszt od odpowiedzialności cywilnej powstałej w związku z zarządzaniem Spółką.

W dniu 9 września 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 roku poz. 1202 ze zm.) Ustawa reguluje m.in. sposób określania zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej w spółkach z udziałem Skarbu Państwa (czyli np. PGE), w tym w szczególności określa w jaki sposób jest ustalane i przyznawane wynagrodzenie członkom zarządu i rady nadzorczej (zasady kształtowania wynagrodzeń zarządu i rady nadzorczej uchwala walne zgromadzenie a rada nadzorcza podejmuje na tej podstawie uchwały o konkretnych warunkach wynagradzania członków zarządu), określa elementy obligatoryjne umowy o świadczenie usług zarządzania zawieranej z członkiem zarządu a także zasady i warunki przyznania odprawy czy zawarcia umowy o zakazie konkurencji. W dniu 14 grudnia 2016 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na wniosek Ministra Energii reprezentującego akcjonariusza Skarb Państwa, podjęło uchwałę w sprawie kształtowania zasad wynagrodzeń członków Zarządu PGE S.A.

Wysokość wynagrodzeń i świadczeń uzyskanych w 2016 roku przez członków Zarządu PGE S.A. w PGE S.A. 

Imię i nazwisko

członka Zarządu

Wysokość wynagrodzeń i świadczeń

(w PLN)

Henryk Baranowski

640.800,00 1

Jacek Drozd

896.709,64 1, 2

Marta Gajęcka

571.093,55 1

Bolesław Jankowski

571.093,55 1

Grzegorz Krystek

948.000,00 1, 2

Dariusz Marzec

863.903,31 1, 2

Marek Pastuszko

663.639,78 1

Paweł Śliwa

571.093,55 1

Ryszard Wasiłek

626.138,75 1

Emil Wojtowicz

607.790,35 1  

Marek Woszczyk

1.068.000,00 1, 2

1 pozycja zawiera wynagrodzenie za okres pełnienia funkcji w Zarządzie (część stała),
2 pozycja zawiera wynagrodzenie wypłacane przez 3 miesiące od daty wygaśnięcia lub wypowiedzenia umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania (odwołanie/rezygnacja) i/lub wypłaty z tytułu zapisów w niniejszej umowie dot. zakazu konkurencji.

Łączna wartość wynagrodzeń uzyskanych w 2016 roku przez członków Zarządu PGE S.A. oraz po okresie zatrudnienia w PGE S.A. wyniosła 8 mln PLN. W 2016 roku, w ujęciu kosztowym (wraz z narzutami oraz rezerwami), wynagrodzenie wszystkich osób które pełniły funkcję członków Zarządu PGE S.A., wraz z wypłatami po okresie zatrudnienia, wyniosło łącznie 11,7 mln PLN.