Rada nadzorcza spółki akcyjnej jest organem kontrolnym w stosunku do zarządu spółki i sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Zgodnie z zapisami Statutu, w skład Rady Nadzorczej PGE wchodzi od pięciu do dziewięciu członków. Członków rady nadzorczej wybierają akcjonariusze podczas walnego zgromadzenia. W przypadku PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. największy akcjonariusz – Skarb Państwa – posiada dodatkowe uprawnienie zezwalające na powołania jednego członka rady nadzorczej w drodze decyzji dostarczanej Zarządowi.

Wśród kompetencji Rady Nadzorczej można wskazać m.in.

 • powoływanie i odwoływanie członków zarządu
 • ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; dotyczy to także sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane,
 • ocenę wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,   
 • wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania lub przeglądu jednostkowych sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej,   
 • zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Spółki, w tym inwestycyjnych, marketingowych oraz sponsoringowych, jak również określanie ich zakresu oraz terminów przedkładania przez Zarząd,   
 • zatwierdzanie strategii rozwoju Spółki,   
 • ustalanie tekstu jednolitego Statutu Spółki,   
 • ustalanie wysokości wynagrodzenia i innych warunków umów oraz zawieranie umów z członkami Zarządu Spółki (w tym z Prezesem Zarządu), z zastrzeżeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki wynikających z bezwzględnie wiążących przepisów,   
 • opiniowanie wszelkich wniosków o podjęcie uchwał kierowanych przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia Spółki.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również wyrażanie zgody na:

 • nabywanie (obejmowanie) lub rozporządzanie przez Spółkę wybranymi składnikami majątku o wartości równej lub przekraczającej 5.000.000 EURO a także obciążanie tych składników majątku ograniczonymi prawami rzeczowymi na kwotę (wartość zabezpieczenia) równą lub przekraczającą 5.000.000 EURO,   
 • udzielanie przez Spółkę poręczeń i gwarancji  za podmioty  inne niż spółki bezpośrednio i pośrednio zależne (w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych),   
 • zaciąganie przez Spółkę innych zobowiązań o wartości równej lub przekraczającej 100.000.000 EURO, z wyłączeniem umów lub zobowiązań związanych z transakcjami w obrocie energią elektryczną i gazem, produktami powiązanymi i prawami z nimi związanymi oraz związanych z zakupem i sprzedażą paliw oraz surowców produkcyjnych,
 • przedsięwzięcia  inwestycyjne,  dotyczące  lub związane z jednostką wytwórczą oraz jednostką kogeneracyjną  o wartości przekraczającej 50.000.000,00 EURO, lub z siecią dystrybucyjną o wartości przekraczającej 5.000.000,00 EURO w rozumieniu prawa energetycznego  realizowane lub współfinansowane albo zabezpieczone przez Spółkę albo na majątku Spółki, 
 • projekty, dotyczące lub związane z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż kopalin lub wydobywaniem kopalin o wartości przekraczającej 50.000.000,00 EURO w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego realizowane lub współfinansowane albo zabezpieczone przez Spółkę albo na majątku Spółki,

Skład Rady Nadzorczej PGE w 2016 i 2017 roku

Od 1 do dnia 28 stycznia 2016 roku Rada Nadzorcza funkcjonowała w następującym składzie:

Imię i nazwisko

Pełniona funkcja

Anna Kowalik

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Jacek Barylski

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Małgorzata Molas

Sekretarz Rady Nadzorczej

Małgorzata Mika – Bryska

Członek Rady Nadzorczej

Jarosław Gołębiewski

Członek Rady Nadzorczej - członek niezależny

Piotr Machnikowski

Członek Rady Nadzorczej - członek niezależny

Marek Ściążko

Członek Rady Nadzorczej - członek niezależny

Jacek Fotek

Członek Rady Nadzorczej - członek niezależny

28 stycznia 2016 roku Skarb Państwa powołał do składu Rady Nadzorczej Pana Marka Pastuszko, w drodze pisemnego oświadczenia składanego Zarządowi Spółki. 29 stycznia 2016 roku Pan Marek Pastuszko został oddelegowany przez Radę Nadzorczą PGE do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ds. Korporacyjnych. Następnie 25 lutego 2016 roku Pan Marek Pastuszko złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej PGE, a następnie uchwałą Rady Nadzorczej powołany został na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PGE ds. Korporacyjnych.

5 lutego 2016 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Piotra Machnikowskiego z członkostwa w Radzie Nadzorczej PGE.

1 marca 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały o:

 • odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej następujących osób: Pana Jacka Barylskiego, Pani Małgorzaty Molas, Pana Jarosława Gołębiewskiego, Pana Jacka Fotek oraz Pana Marka Ściążko;
 • powołaniu w skład Rady Nadzorczej następujących osób: Pana Jarosława Głowackiego, Pani Janiny Goss, Pana Mateusz Gramza, Pana Mieczysława Sawaryna, Pana Artura Składanka oraz Pana Grzegorza Kuczyńskiego.

Ponadto 1 marca 2016 roku Skarb Państwa powołał do składu Rady Nadzorczej Pana Pawła Śliwę, w drodze pisemnego oświadczenia składanego Zarządowi Spółki. 22 marca 2016 roku Pan Paweł Śliwa złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej PGE a następnie uchwałą Rady Nadzorczej powołany został na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PGE ds. Innowacji z dniem 31 marca 2016 roku.

5 września 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej PGE Pana Witolda Kozłowskiego oraz odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Małgorzatę Mika-Bryska. Jednocześnie 5 września 2016 roku do Rady Nadzorczej Spółki został powołany przez Ministra Energii, zgodnie z § 20 ust. 5 Statutu Spółki, Pan Radosław Osiński.

6 kwietnia 2017 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja p. Mateusza Gramzy, członka Rady Nadzorczej. Pan Mateusz Gramza złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej PGE w trybie natychmiastowym.

26 czerwca 2017 roku Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Energii, w drodze pisemnego oświadczenia składanego Zarządowi Spółki, odwołał ze składu Rady Nadzorczej Pana Radosława Osińskiego. Natomiast 27 czerwca 2017 roku Pan Radosław Osiński został powołany przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. 

Na dzień publikacji niniejszego raportu Rada Nadzorcza PGE funkcjonuje w 8-osobowym składzie.

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Życiorys

Anna Kowalik

 

Przewodnicząca Rady Nadzorczej. Komitet Audytu, Komitet Nominacji i Wynagrodzeń.

Radca prawny. Obecnie zatrudniona w Ministerstwie Energii, wcześniej przez wiele lat związana z Ministerstwem Skarbu Państwa. Posiada bogate doświadczenie związane z nadzorem działalności spółek z udziałem Skarbu Państwa. Wykładowca w zakresie prawa spółek handlowych i prawa cywilnego.

Grzegorz Kuczyński

Sekretarz Rady Nadzorczej, Komitet Audytu, Komitet Ładu Korporacyjnego.

Doktor nauk prawnych w zakresie prawa cywilnego. Złożył egzaminy Sędziowskie oraz Adwokackie. Od 2007 partner w kancelarii Gotkowicz Kosmus Kuczyński i Partnerzy. Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, wcześniej asystent.

Janina Goss

 

Członek Rady Nadzorczej, Komitet Audytu, Komitet Nominacji i Wynagrodzeń.

Radca prawny. Od 2012 Członek Zarządu w Srebrna Sp. z o.o.
W latach 2009-2010 Członek Rady Nadzorczej Polskiego Radia S.A. W latach 2006-2009 Członek Rady Nadzorczej TVP S.A., w tym przez okres ok. 2 lat Przewodnicząca Rady Nadzorczej.

Mieczysław Sawaryn

Członek Rady Nadzorczej, Komitet Strategii i Rozwoju, Komitet Nominacji i Wynagrodzeń.

Od roku 2014 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino. W latach 2011-2014 oraz 1999-2007 prowadził w Gryfinie własną Kancelarię Adwokacką.  W latach 2006-2011 Pan Mieczysław Sawaryn zatrudniony był w PGE ZEDO S.A., jako Dyrektor Naczelny, a następnie Dyrektor do Spraw Pracowniczych i Prawnych, odpowiedzialny za konsolidację ZEDO S.A. w ramach Grupy Kapitałowej PGE.

Radosław Osiński

 

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Komitet Strategii i Rozwoju, Komitet Nominacji i Wynagrodzeń.

Naczelnik Wydziału w Departamencie Kontroli i Nadzoru Ministerstwa Energii. W latach 1999 – 2016 zatrudniony w Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie realizował zadania związane – między innymi – z prywatyzacją, nadzorem właścicielskim oraz ochroną infrastruktury krytycznej.

Jarosław Głowacki

 

Członek Rady Nadzorczej, Komitet Strategii i Rozwoju, Komitet Ładu Korporacyjnego.

 

Inżynier. Od 2005 r. Wiceprezydent Miasta Siedlce, odpowiedzialny za inicjowanie działań, pozyskiwanie środków unijnych i realizację projektów. Posiada doświadczenie związane z oceną projektów współfinansowanych z UE. Od 1990 zatrudniony w Urzędzie Miasta Siedlce.

Witold Kozłowski

 

Członek Rady Nadzorczej, Komitet Nominacji i Wynagrodzeń, Komitet Ładu Korporacyjnego.

Od 1998 roku działacz samorządowy, m.in. sekretarz powiatu w Starostwie powiatowym w Nowym Sączu. Absolwent studiów podyplomowych w Polskiej Akademii Nauk: Studia Prawno-Samorządowe. Ukończył również Studia podyplomowe dla Pracowników Administracji w Szkole Głównej Handlowej.

Artur Składanek

 

Członek Rady Nadzorczej, Komitet Strategii i Rozwoju, Komitet Ładu Korporacyjnego.

 

Inżynier. Od stycznia 2008 Dyrektor Produkcji w Finpol Rohr sp. z o. o., z którą związany jest od czerwca 2007, początkowo jako Specjalista ds. Produkcji. W latach od 1994 do 2007 prowadził działalność gospodarczą jako AWI – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe.

 

Kryteria niezależności

PGE spełnia zasadę II.Z.3 DPSN mówiącą o tym, że przynajmniej 2 członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności – w naszym przypadku liczba członków, którzy zadeklarowali spełnienie kryteriów niezależności wynosi 6.

Komitety Rady Nadzorczej

W ramach Rady Nadzorczej PGE działają następujące komitety stałe: Komitet Audytu, Komitet Strategii i Rozwoju, Komitet Nominacji i Wynagrodzeń oraz Komitet Ładu Korporacyjnego.

Szczegółowy zakres kompetencji poszczególnych Komitetów stałych Rady Nadzorczej PGE znajduje się w Regulaminie Rady Nadzorczej dostępnym na stronie internetowej PGE S.A. 

 • Komitet Audytu
  Zadaniem Komitetu Audytu jest badanie prawidłowości i efektywności wykonywania wewnętrznych kontroli finansowych w Spółce i Grupie Kapitałowej PGE oraz współpraca z biegłymi rewidentami Spółki.
 • Komitet Ładu Korporacyjnego
  Zadaniem Komitetu Ładu Korporacyjnego jest między innymi ocena implementacji zasad ładu korporacyjnego w Spółce i zgłaszanie Radzie Nadzorczej inicjatyw zmian w tym obszarze, opiniowanie przedkładanych Radzie Nadzorczej aktów normatywnych i innych dokumentów Spółki, które wywierają istotny wpływ na ład korporacyjny, a także inicjowanie oraz opracowywanie propozycji zmian odnośnie aktów normatywnych Rady Nadzorczej.
 • Komitet Strategii i Rozwoju
  Zadaniem Komitetu Strategii i Rozwoju jest opiniowanie i przedstawianie rekomendacji Radzie Nadzorczej w kwestiach planowanych inwestycji mających istotny wpływ na aktywa Spółki.
 • Komitet Nominacji i Wynagrodzeń
  Zadaniem Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń jest wspomaganie osiągania celów strategicznych Spółki poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii i wniosków w sprawie kształtowania struktury zarządzania, w tym w kwestii rozwiązań organizacyjnych, systemu wynagrodzeń oraz doboru kadry o odpowiednich kwalifikacjach.

Skład komitetów w 2016 roku.

Imię i nazwisko
członka Rady Nadzorczej

Komitet Audytu

Komitet Ładu Korporacyjnego

Komitet Strategii i Rozwoju

Komitet

Nominacji i Wynagrodzeń

Janina Goss

Członek od 02.03.2016 r.

   

Członek od 02.03.2016 r.

Jacek Barylski

 

Członek do 01.03.2016 r.

 

Przewodniczący do 01.03.2016 r.

Jacek Fotek

Członek do 01.03.2016 r.

 

 

 

Jarosław Głowacki

 

Członek od 02.03.2016 r.

Członek od 02.03.2016 r.

 

Jarosław Gołębiewski

Przewodniczący
do 01.03.2016 r.

 

Członek do 01.03.2016 r.

 

Mateusz Gramza

Członek od 07.03.2016 r.

Członek

od 02.03.2016 r. do 07.03.2016 r. do 06.03.2016

 

Członek od 02.03.2016 r.

Anna Kowalik

Członek

   

Członek

Piotr Machnikowski

 

Przewodniczący
do 05.02.2016 r.

 

Członek do 05.02.2016 r.

Małgorzata Mika-Bryska

 

Członek do 05.09.2016 r.

Członek

do 05.09.2016 r.

 

Małgorzata Molas

   

Członek do 01.03.2016 r.

Członek

do 01.03.2016 r.

Grzegorz Kuczyński

Członek od 02.03.2016 r.

Przewodniczący

od 18.03.2016 r.

Członek od 02.03.2016 r.

   

Witold Kozłowski

 

Członek

od 13.09.2016 r. Przewodniczący

od 25.10.2016 r.

 

 

Członek

od 13.09.2016 r.

Radosław Osiński

 

 

Członek

od 13.09.2016 r. Przewodniczący

od 25.10.2016 r.

 

Członek

od 13.09.2016 r.

Mieczysław Sawaryn

 

 

Członek

od 02.03.2016 r.

Członek

od 02.03.2016 r.

Artur Składanek

 

Członek

od 07.03.2016 r.

Członek

od 02.03.2016 r.

 

Paweł Śliwa

 

Członek od 02.03.2016 r.

do 22.03.2016 r.

 

Członek od 02.03.2016 r.

do 22.03.2016 r.

Marek Ściążko

 

 

Członek do 01.03.2016 r.

 

Zasady ustalania wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej PGE S.A.

Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej PGE S.A. ustalana jest zgodnie z ustawą o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi („Ustawa Kominowa”), zgodnie z którą może mieć ono wysokość maksymalnie jednego przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku, zgodnie ze wskazaniem w Ustawie Kominowej. W związku z Nową ustawą kominową zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej zostały zmienione. W dniu 14 grudnia 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, gdzie ustalono miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika: 1,7 (dla przewodniczącego rady nadzorczej), 1,5 (dla pozostałych członków rady nadzorczej).

Wysokość wynagrodzeń uzyskanych przez członków Rady Nadzorczej PGE S.A., którzy pełnili swe funkcje w 2016 roku w PGE S.A.

Imię i nazwisko
członka Rady Nadzorczej

Wysokość wynagrodzeń uzyskanych
w 2016 roku (w PLN)

Jacek Barylski

8.698,86

Jacek Fotek

8.698,86

Jarosław Głowacki

44.046,59

Jarosław Gołębiewski

8.698,86

Janina Goss

44.046,59

Mateusz Gramza

44.046,59

Anna Kowalik

53.104,45

Witold Kozłowski

17.793,54

Grzegorz Kuczyński

44.046,59

Piotr Machnikowski

5.018,39

Małgorzata Mika – Bryska

34.956,52

Małgorzata Molas

8.698,86

Radosław Osiński

17.793,54

Marek Pastuszko

138,08

Mieczysław Sawaryn

44.046,59

Artur Składanek

44.046,59

Marek Ściążko

8.698,86

Paweł Śliwa

3.037,70

Członkowie RN nie pobierali wynagrodzeń w podmiotach GK PGE innych niż PGE S.A. Łączna wartość wynagrodzeń uzyskanych w 2016 roku przez członków Rady Nadzorczej PGE S.A. w PGE S.A. wyniosła 440 tys. PLN. W 2016 roku, w ujęciu kosztowym (wraz z narzutami), wynagrodzenie wszystkich osób, które pełniły funkcję członków Rady Nadzorczej PGE S.A., wyniosło łącznie 510 tys. PLN.