Zdajemy sobie sprawę, że zarządzanie tak dużą grupą jest ogromnym wyzwaniem, dlatego zaadresowaliśmy tą kwestię w naszej strategii – zamierzamy dbać o rozwój kompetencji pracowniczych, doskonalić efektywność procesową i organizacyjną oraz przystosowywać się do otoczenia i z nim współpracować.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A jest spółką akcyjną. Zgodnie z polskim kodeksem spółek handlowych, organami spółki akcyjnej są:

 • walne zgromadzenie spółki na którym spotykają się akcjonariusze (współwłaściciele) spółki.
 • rada nadzorcza – wykonująca stały nadzór nad zarządem, w PGE S.A. składa się z minimum 5 i maksymalnie 9 członków, powoływanych i odwoływanych przez zgromadzenie akcjonariuszy;
 • zarząd – w PGE S.A. powoływany na wspólną kadencję trwającą 3 lata, reprezentujący spółkę na zewnątrz i prowadzący jej sprawy;

Kompetencje poszczególnych organów określone są w statucie spółki, którego treść ustalana jest przez walne zgromadzenie spółki.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest również jednostką dominującą Grupy Kapitałowej PGE. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. pełni rolę Centrum Korporacyjnego zarządzającego grupą na bazie informacji spływających ze spółek Grupy PGE. Na poziomie Centrum Korporacyjnego podejmowane są istotne decyzje dotyczące działalności poszczególnych linii biznesowych, strategicznych kierunków rozwoju zarówno linii biznesowych jak i całej grupy. W ramach tych zadań PGE Polska Grupa Energetyczna odpowiada m.in. za:

 • kształtowanie Strategii GK PGE
 • zarządzanie całością marży w połączeniu z optymalnym wykorzystaniem jednostek wytwórczych
 • nadzorem i optymalizacją działalności operacyjnej i inwestycyjnej w GK PGE
 • zarządzanie regulacyjne, zarządzanie ryzykiem
 • bezpośredni nadzór właścicielski nad spółkami Grupy
 • budowę strategii innowacyjności i nadzór nad jej realizacją
 • budowę wizerunku i marki PGE
 • budowę strategii Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Grupie
 • zarządzanie finansami i zarządzanie ubezpieczeniami

Z kolei rolą spółek zarządzających liniami biznesowymi jest:

 • koncentracja na prowadzeniu działalności operacyjnej i inwestycyjnej
 • dążenie do poprawy efektywności procesów operacyjnych
 • wsparcie procesów decyzyjnych, za które odpowiada Centrum Korporacyjne

Zdajemy sobie sprawę, że zarządzanie tak dużą grupą jest ogromnym wyzwaniem, dlatego zaadresowaliśmy tą kwestię w naszej strategii – zamierzamy dbać o rozwój kompetencji pracowniczych, doskonalić efektywność procesową i organizacyjną oraz przystosowywać się do otoczenia i z nim współpracować.

Zarządzanie Grupą

Jako spółka notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych stosujemy także zasady ładu korporacyjnego określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW. Ład korporacyjny to zbiór zasad postępowania, skierowanych zarówno do organów spółek oraz członków tych organów, jak i do większościowych i mniejszościowych akcjonariuszy. Zasady ładu korporacyjnego odnoszą się do szeroko rozumianego zarządzania spółką a efektem ich stosowania jest większa transparentność spółek giełdowych, poprawa jakości komunikacji spółek z inwestorami, wzmocnienie ochrony praw akcjonariuszy, także w materiach nie regulowanych przez prawo.

Więcej o zasadach ładu korporacyjnego i dobrych praktykach można znaleźć na tej stronie

Tutaj znajdą Państwo oświadczenie o stanie stosowania przez PGE zasad dobrych praktyk.

Jak to robimy?

Jako odpowiedzialny przedsiębiorca, w naszych działaniach nieustannie dążymy do jak najlepszego zarządzania grupą, stosowania zasad ładu korporacyjnego i najwyższych standardów postępowania. Najlepszym potwierdzeniem powyższych działań jest fakt, że ponownie znaleźliśmy się w gronie spółek znajdujących się w X edycji Respect Index - indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie, notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do RESPECT Index kwalifikowane są wyłącznie spółki giełdowe działające zgodnie z najwyższymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego (corporate governance), ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a także w zakresie czynników ekologicznych, społecznych i etycznych. PGE jest obecna w gronie odpowiedzialnych spółek nieprzerwanie od 2011 roku.