W 2016 roku przyjęliśmy Kodeks etyki GK PGE – jest on główną regulacją wewnętrzną w obszarze naszej kultury organizacyjnej, opisuje nasze wartości oraz prezentuje nasze zasady.

Kodeks Etyki
wartości i zasady w codziennej pracy

W Kodeksie określone zostały postawy i zachowania, których oczekuje się od wszystkich pracowników i menedżerów. Kodeks porządkuje i zbiera w jednym miejscu zasady, którymi powinni kierować się pracownicy wewnątrz i na zewnątrz organizacji, w kontaktach z partnerami biznesowymi czy współpracownikami.

Link: http://www.gkpge.pl/media/pdf/Compliance/kodeks_etyki_final.pdf

Jak to robimy?

Po pierwsze – świadomość

Aby Kodeks etyki był znany, rozumiany i przestrzegany, prowadzimy w GK PGE warsztaty dla pracowników i kadry zarządzającej. Najpierw zaprosiliśmy do współpracy kolegów i koleżanki z wewnątrz Grupy, którzy podjęli się roli trenerów wewnętrznych Kodeksu etyki. Szkolenia umiejętności trenerskich („train the trainers”), wiele spotkań i dyskusji wyjaśniających cele, materiały, ćwiczenia i wszelkie inne wątpliwości. Wreszcie czas, zaangażowanie i serca naszych trenerów wewnętrznych, poświęcone na to, aby jak najlepiej się przygotować i jak najskuteczniej te szkolenia prowadzić. Obecnie rolę trenerów wewnętrznych pełni ok. 100 osób. Trenerzy z kolei prowadzą szkolenia we wszystkich Liniach Biznesowych i innych Segmentach.

Warsztaty są prowadzone w formie bardzo aktywnej, gdzie uczestnicy rozmawiają o tym, co ułatwia, a co utrudnia uczciwe zachowania; zapoznają się z zasadami GK PGE i przedstawiają własną percepcję ich przestrzegania.

Ponadto, w aktywnej dyskusji proponują opisanie postaw, które urzeczywistniają nasze wartości: Partnerstwo, Rozwój, Odpowiedzialność oraz proponują wprowadzenie konkretnych rozwiązań organizacyjnych w swojej jednostce oraz w Całej Grupie. Wnioski te mają potem przełożenie na wdrożenie najlepszych inicjatyw. Warsztaty były połączone ze szkoleniem z Dobrych Praktyk Zakupowych PGE, prowadzonych przez pion Zakupów.

Do końca I kwartału 2017 roku przeprowadzono warsztaty z Kodeksu etyki dla już ok. 10.000 naszych pracowników, w tym ponad 50% kadry zarządzającej w całej Grupie.

Każdy nowy pracownik Grupy przechodzi indywidualne szkolenie adaptacyjne, niedługo po rozpoczęciu pracy w spółkach GK PGE, gdzie dowiaduje się o obowiązującym kodeksie oraz o prawie i obowiązku pracowników do reagowania na ewentualne nieprawidłowości. Nowi pracownicy mają szansę zapoznać się ze szczegółami Kodeksu także na grupowych szkoleniach adaptacyjnych „Włącz prąd” (ok. 650 osób.) Szkolenia prowadzone są zatem w całości siłami pracowników Grupy.

W Grupie Kapitałowej rozdysponowano Kodeks etyki w formie drukowanej, również w wersji angielskiej. Ponadto, w lokalizacjach – zakładach i biurach – pojawiły się plakaty i ulotki, przedstawiające wartości i zasady Kodeksu etyki PGE.

Ponadto, prowadzono w Grupie także inne szkolenia, w szczególności dotyczące przeciwdziałanie korupcji oraz w zakresie profilaktyki kontrwywiadowczej.

Po drugie – komunikacja

Kodeks etyki jest dostępny dla pracowników Grupy w Intranecie Grupy, jak również w formie papierowej. Jest także zamieszony na stronie internetowej Grupy. Treści Kodeksu zostały rozwinięte w wielu publikacjach tematycznych w wewnętrznym wydawnictwie GK PGE „Pod parasolem” oraz w Intranecie. Treści te prezentowano pracownikom także kaskadowo, gdzie mieli okazję porozmawiać o wartościach ze swoimi przełożonymi oraz zadać nurtujące ich pytania.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Kodeksu etyki Grupy Kapitałowej PGE odwiedź naszą stronę internetową

W komunikacji, dotyczącej Kodeksu etyki podkreślana jest osobista odpowiedzialność pracowników za ich działanie w zgodzie z wartościami etycznymi GK PGE oraz wyrażonymi w Kodeksie zasadami, jak również z wewnętrznymi regulacjami, szczegółowo określającymi nasze procesy i procedury.

Po trzecie – codzienne zapobieganie nieprawidłowościom

Przyjęcie Kodeksu i jasne komunikowanie określonych w nim zasad ma jasny cel: wsparcie realizacji Strategii  Grupy Kapitałowej GK PGE jako najbardziej efektywnej i elastycznej grupy energetycznej w Polsce oraz minimalizacja ryzyk niezgodności, które mogą skutkować poniesieniem kar, sankcji, czy utratą reputacji w wyniku niedostosowania do przepisów i norm, usankcjonowanych prawnie lub będących najlepszymi praktykami w obszarze. 

Aby móc to realizować, prowadzone są działania w całej Grupie Kapitałowej:

  • Cykliczne identyfikowanie i analizowanie obowiązujących aktów prawa powszechnego i wewnętrznego.
  • Regularne identyfikowanie i ocena ryzyk w zakresie zgodności z prawem.
  • Planowanie działań mitygujących ryzyka oraz działań edukacyjnych i komunikacyjnych. Dzieje się to na podstawie Planu Compliance GK PGE, realizowanego w całej Grupie.
  • Planowana jest Ocena zgodności przez poszczególne Spółki, gdzie analizie będzie poddane stosowanie obowiązujących regulacji.
  • Jednocześnie, wypracowano i wdrożono zasady informowania dostawców o wartościach i zasadach GK PGE oraz umownego zobowiązywania ich do przestrzegania ich.
  • Wdrożenie kanału komunikacji dla sygnalistów (whistleblowing), poprzez który pracownicy Grupy mogą przekazywać informacje o zauważonych nieprawidłowościach.
  • Rzetelne wyjaśnianie podejrzeń i bezwzględne wyciąganie konsekwencji wobec osób, które postępowały niezgodnie z obowiązującymi zasadami.