W bezpośrednim tłumaczeniu „Compliance” oznacza zgodność z literą prawa. Działania zgodnego z prawem oczekuje się od każdego pracownika, a zasady etyki i odpowiedzialność za postępowanie względem współpracowników, klientów czy partnerów biznesowych obowiązują wszystkich w tym samym stopniu.

Kultura zgodności z prawem i etyką - funkcja Compliance (Zarządzanie zgodnością)

W bezpośrednim tłumaczeniu „Compliance” oznacza zgodność z literą prawa. Działania zgodnego z prawem oczekuje się od każdego pracownika, a zasady etyki i odpowiedzialność za postępowanie względem współpracowników, klientów czy partnerów biznesowych obowiązują wszystkich w tym samym stopniu. Sam Kodeks etyki GK PGE określa wartości i zasady, które są znane większości pracowników i bez tego dokumentu. Niestety, sam fakt posiadania Kodeksu nie daje gwarancji, że wszyscy będą się do niego stosować, a nieetyczne postępowanie pojedynczych osób i tak może mieć miejsce. Jak zatem wspierać postawę szacunku w naszej firmie? Jak zademonstrować bezwzględny brak tolerancji dla korupcji, kradzieży, mobbingu, osiągania nieuprawnionych osobistych korzyści? Najprostsza odpowiedź brzmi: powtarzania zasad nigdy nie za wiele. Tym bardziej, że łamanie procedur nie musi wynikać jedynie ze złej woli. Bywa, że pracownicy „idą na skróty”, być może nie do końca uświadamiając sobie, że postępują nieetycznie, lub zbyt łatwo przekonując siebie samych o słuszności podjęcia czy zaniechania danego działania.

Sygnalista

Aby wesprzeć zapobieganie nieprawidłowościom i ich usuwanie, pracownicy Grupy mają prawo i obowiązek reagowania na nie. Przede wszystkim, powinni zwrócić się do bezpośredniego przełożonego. Alternatywnym sposobem zgłoszenia nieprawidłowości lub jej podejrzenia, jest zwrócenie się do Koordynatora ds. Compliance lub do Biura ds. Compliance. Możliwy jest kontakt osobisty, telefoniczny, emailowy. Można też skorzystać z kanału komunikacji, jakim jest tzw. sygnalista – a mianowicie zgłosić sprawę na adres email uczciwybiznespge@gkpge.pl. GK PGE chroni osobę Sygnalisty, działającego w dobrej wierze. 

Jak to robimy?

Sygnalizowanie nieprawidłowości

  • Zgłoszenie do przełożonego
  • Zgłoszenie do Koordynatora ds. Compliance w Spółce lub do Biura ds. Compliance w PGE S.A.
  • Zgłoszenie na adres email uczciwybiznespge@gkpge.pl
  • Telefonicznie pod numerem: + 48 22 340 12 02 (dni robocze godz. 9.00-17.00) 

Co się dzieje, gdy wartości i zasady nie są stosowane, czyli o niezgodnościach

Wszystkie otrzymywane zgłoszenia są weryfikowane zarówno pod kątem ich prawdopodobieństwa, jak i w celu identyfikacji zawiadomień, które mogły być złożone w złej wierze, których szczęśliwie jest bardzo niewiele. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że większość dotyczy rzeczywistych przypadków, gdzie doszło do zdarzeń niezgodnych z obowiązującymi w Spółce zasadami lub procedurami, co niekoniecznie musi oznaczać świadome nadużycie. Po weryfikacji zapada decyzja, czy konieczne są dalsze prace podejmowane przez Compliance (np. postępowanie wyjaśniające, przekazanie sprawy do Departamentu Audytu lub departamentu Bezpieczeństwa). Osobie przekazującej informacje zapewnia się anonimowość, w szczególności w odniesieniu do osób z wewnątrz Grupy.

Funkcja Compliance w GK PGE

Funkcja Zarządzania Zgodnością (Compliance) została powołana pod koniec 2015 roku. Funkcja Compliance skupia się przede wszystkim na wsparciu i doradztwie dla Linii Biznesowych i Oddziałów oraz innych Segmentów, jak również dla Centrum Korporacyjnego. Dyrektor ds. Compliance w Centrum Korporacyjnym - PGE S.A. podlega Zarządowi PGE S.A. oraz może raportować bezpośrednio do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PGE S.A. Komitet ten akceptuje również roczne Programy Compliance dla Grupy Kapitałowej PGE oraz przyjmuje sprawozdanie z ich wykonania. W PGE S.A. działa Biuro ds. Compliance.

W Liniach Biznesowych, innych Segmentach oraz w Spółkach powiązanych w ramach Grupy Kapitałowej PGE powołano Koordynatorów ds. Compliance. W przypadku większych spółek, powołano także Koordynatorów w Oddziałach. Wg Wytycznych, Koordynatorzy są umocowani w swoich spółkach, raportując bezpośrednio do członka zarządu (odpowiednio – Dyrektora oddziału). Jednocześnie Biuro ds. Compliance w PGE S.A. oraz Koordynatorzy ds. Compliance współpracują bezpośrednio na poziomie operacyjnym.

Wprowadziliśmy także obowiązującą w całej Grupie Procedurę Ogólną Zarządzania Zgodnością (Compliance).