Wewnątrz grupy, w celu efektywnego zarządzania płynnością, wprowadziliśmy system cash-pooling.

Obecny model finansowania działalności PGE uwzględnia wykorzystywanie środków z działalności podstawowej, finansowanie dłużne w postaci kredytów w bankach komercyjnych oraz programów obligacyjnych, kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego, kredytów z instytucji multilateralnych takich jak Europejski Bank Inwestycyjny czy Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, jak również w formie finansowania preferencyjnego. Wewnątrz grupy, w celu efektywnego zarządzania płynnością, wprowadziliśmy system cash-pooling.

Finansowanie zewnętrzne 

Model finansowania w Grupie PGE

Do roku 2014 PGE utrzymywała pozycję gotówkową netto, a nakłady inwestycyjne pokrywane były z operacyjnych przepływów pieniężnych. Jednak ambitny program inwestycyjny w wysokości ok. 34 mld zł, który ma być zrealizowany w latach 2016-2020, wymaga dofinansowania z zewnętrznych źródeł.

Najistotniejsze zewnętrzne źródła finansowania Grupy PGE są następujące:

  • program obligacji krajowych o wartości 5 mld zł.
  • Program Emisji Euroobligacji Średnioterminowych (EMTN) do kwoty 2 miliardów euro.
  • 2 kredyty z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu „Inwestycje polskie” o łącznej wartości 1,5 mld zł.
  • kredyt konsorcjalny o wartości 5,5 mld zł, w tym kredyt terminowy o wartości 3,63 mld zł oraz kredyt odnawialny o wartości 1,87 mld zł. 
  • kredyt o wartości 2 mld zł od Europejskiego Banku Inwestycyjnego - 1,5 mld zł przeznaczone zostanie na projekty związane z modernizacją i rozbudową sieci dystrybucyjnych, a 490 mln zł przeznaczone zostanie na finansowanie i refinansowanie budowy bloków kogeneracyjnych.
  • kredyty w rachunku bieżącym.

Dodatkowo w 2017 r. Grupa PGE pozyskała kolejne finansowanie zewnętrzne - 7 czerwca PGE S.A. podpisała z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju umowę kredytu o wartości 500 mln zł na wsparcie realizacji długofalowego programu rozwoju i modernizacji sieci dystrybucyjnej.

Cash pooling

Cash pooling to metoda zarządzania finansami, która została stworzona z myślą o spółkach działających w ramach grupy kapitałowej o rozbudowanej strukturze organizacyjnej. Zasada działania w dużym skrócie polega na pokrywaniu niedoborów pieniężnych części spółek z nadwyżek wypracowanych przez inne spółki z grupy. Mechanizm ten opiera się na agregowaniu zasobów pieniężnych spółek na jednym wspólne konto, którym zarządza tzw. pool leader – w naszym przypadku jest to PGE S.A. a w cash poolingu bierze udział jeszcze 17 spółek z naszej Grupy Kapitałowej a usługa zapewniana jest przez 2 banki: PKO BP S.A. oraz Bank Pekao S.A. Cash pooling pozwala na optymalizację przepływów pieniężnych i efektywne zarządzanie płynnością. Dzięki wykorzystaniu wewnątrzgrupowych nadwyżek finansowych przyczynia się do mniejszego zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne i obniża koszty usług bankowych.