W 2016 roku obie agencje ratingowe: Moody’s i Fitch utrzymały długoterminowy rating PGE S.A. na poziomie inwestycyjnym.

PGE jako podmiot korzystający z różnego rodzaju finasowania zewnętrznego, w tym również papierów dłużnych, korzysta z usług agencji ratingowych, które nadają kredytobiorcom oceny wiarygodności kredytowej tzw. ratingi. Mówić skrótowo - rating jest oceną zdolności dłużnika do pełnej obsługi zaciągniętego długu, czyli spłat odsetek i kapitału wierzycielowi. Agencje ratingowe na potrzeby oceny wiarygodności kredytowej przyjęły wielostopniowe skale ocen bazujące na oznaczeniach literowych (tradycyjnie potrójne, przy czym AAA lub Aaa oznacza ocenę najwyższą). 

PGE S.A. posiada ratingi nadane na zlecenie PGE przez dwie agencje ratingowe: Fitch Ratings Ltd. („Fitch”) oraz Moody’s Investors Service Limited („Moody’s”).

Wyszczególnienie

Moody’s

Fitch Ratings

Rating długoterminowy PGE

Baa1

BBB+

Perspektywa ratingu

stabilna

Stabilna

Data nadania ratingu

2 września 2009 r.

2 września 2009 r.

Data ostatniego potwierdzenia ratingu

2 listopada 2016 r.

5 sierpnia 2016 r.

Rating długoterminowy Polski

A2

A-

Perspektywa ratingu

negatywna

Stabilna

W 2016 roku obie agencje ratingowe: Moody’s i Fitch utrzymały długoterminowy rating PGE S.A. na poziomie inwestycyjnym (poziom inwestycyjny oznacza, że w ocenie agencji ratingowej dług cechuje się relatywnie niskim ryzykiem braku terminowego uregulowania odsetek, kwoty podstawowej czy świadczeń dodatkowych). Oceny wyniosły odpowiednio Baa1 i BBB+, obie z perspektywa stabilną. Obie agencje w swoich opiniach ratingowych podkreślają, że utrzymanie tych ocen wynika z silnej pozycji PGE S.A. w polskim sektorze energetycznym. Ratingi przyznane przez obie agencje potwierdzają długoterminową wiarygodność PGE S.A. na rynku kapitałowym i kredytowym.

Poniższe zestawienie przedstawia porównanie ocen ratingowych PGE z ocenami innych polskich spółek (stan na 28 sierpnia 2017 r.).

Rating PGE vs inne polskie „utilities”

Spółka

Rating Fitch

Rating Moody's

Rating S&P

PGE

BBB+ stabilny

Baa1 stabilny

n/d

Enea

BBB stabilny

n/d

n/d

Energa

BBB stabilny

Baa1 stabilny

n/d

Tauron

BBB stabilny

n/d

n/d

PGNiG

BBB- stabilny

Baa3 stabilny

n/d

PKN Orlen

BBB- stabilny

Baa2 stabilny

n/d

Polska

A- stabilny

A2 stabilny

BBB+ stabilny