W 2016 roku najważniejszym wydarzeniem w sferze ubezpieczeń było przystąpienie PGE do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych PZUW (TUW PZUW).

Jako koncern energetyczny posiadamy szereg aktywów o dużej wartości, a nasze działania obejmują bardzo szerokie spektrum operacji. Jako firma świadoma ryzyka wypadków, działania żywiołów a także niszczenia czy kradzieży mienia, staramy się adresować te ryzyka - w tym celu wdrożyliśmy w Grupie procedurę zarządzania ubezpieczeniami. Jej wprowadzenie służyło stworzeniu spójnego systemu zarządzania ubezpieczeniami w Grupie - zarządzanie odbywa się w sposób zorganizowany z poziomu Centrum Korporacyjnego PGE tj. PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. Dzięki tym działaniom posiadamy wystandaryzowane, ujednolicone zasady, formy i procedury związane z pozyskiwaniem ochrony oraz likwidacją szkód, wzmocniliśmy także pozycję Grupy PGE wobec rynku ubezpieczeniowego.

Wśród istotnych obszarów ubezpieczeń Grupy PGE znajdują się ubezpieczenia najważniejszych aktywów w zakresie ryzyk żywiołowych i awaryjnych oraz związanej z tym utraty przychodów. Ponadto ubezpieczamy odpowiedzialność cywilną Grupy związaną z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem.

W 2016 roku najważniejszym wydarzeniem w sferze ubezpieczeń było przystąpienie PGE do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych PZUW (TUW PZUW). TUW to alternatywa dla klasycznych towarzystw ubezpieczeniowych, które działają jako spółki akcyjne a celem ich działania jest osiąganie zysków. TUW to zrzeszenia osób/ podmiotów, które łączy wspólny cel i interes, które identyfikują się nie poprzez powiązanie kapitałowe (jak spółka akcyjna), lecz poprzez przynależność i wzajemny cel – zamiast zysku zasadniczym celem TUW jest zaspokojenie potrzeb jego członków w zakresie ochrony ubezpieczeniowej. Stając się członkiem TUW, PGE współdecyduje o polityce, strategii i faktycznej działalności towarzystwa. Warto wspomnieć, że tak jak klasyczne towarzystwa ubezpieczeniowe, TUW PZUW jest zakładem ubezpieczeń podlegającym nadzorowi KNF. Obecnie członkami TUW PZUW jest 7 spółek z grupy kapitałowej PGE. Umowy zawarte w ramach TUW obejmują m.in. kompleksowe ubezpieczenie bloków energetycznych opalanych węglem (PGE GiEK - oddziały Elektrownia Bełchatów, Elektrownia Turów, Zespół Elektrowni Dolna Odra), ubezpieczenie majątku kopalni węgla brunatnego Bełchatów (PGE GiEK), ubezpieczenie elektrowni wodnych (PGE EO) czy ubezpieczenie procesu modernizacji bloków 1-3 w Elektrowni Turów w zakresie wszystkich ryzyk budowy i montażu oraz przerw w działalności. Potrzeby PGE w połączeniu z potencjałem PZU – lidera rynku ubezpieczeniowego w Polsce – w zakresie oferty produktowej, pojemności ubezpieczeniowej, skali działalności ale też dobrej znajomości ryzyk PGE, daje wymierne korzyści w postaci niższych kosztów ubezpieczeń – szacujemy, że koszty ubezpieczenia naszych elektrowni spadną o ok. 10% dzięki członkostwu w TUW PZUW.

Należy jednak zaznaczyć, że członkostwo w TUW PZUW nie oznacza, że nie wykorzystujemy innych metod ubezpieczeń – w zależności od potrzeb i szacowanych kosztów współpracujemy w szerokim zakresie z towarzystwami ubezpieczeniowymi oraz korzystamy z usług brokerów ubezpieczeniowych.